PROJEKT RE-START

Od 01 lipca 2018 rozpoczęliśmy realizację RE-START. Realizatorem – liderem projektu RE-START jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Partnerstwie z Miastem Łódź oraz Fundacją Świętej Rodziny.

Projekt RE-START! Jest programem wychodzenia z ubóstwa i bezdomności, skierowanym do grupy osób bezdomnych, zagrożonych utratą mieszkania i bezdomnością, opuszczających zakłady karne; zamieszkujących i przebywających na Obszarze Rewitalizacji Miasta Łodzi, bądź przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Projekt wynika z Głównego Programu Rewitalizacji m. Łodzi, szczególnie spójny jest z przedsięwzięciem nr 27(Program aktywizacji społeczno -zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.). W ramach projektu RE-START! zostanie zapewnione kompleksowe wsparcie, indywidualnie dobrane do uczestników projektu (30 os. =15K i 15M) zgodnie z IŚR. Program RE-START! Oferuje każdemu Uczestnikowi Projektu wsparcie w postaci instrumentów aktywizacji: społecznej, edukacyjnej i zawodowej tj.: udział w zajęciach indywidualnych w punkcie konsultacyjno-doradczym, terapii, pracy socjalnej, w tym pomocy streetworkera, wsparcie doradcy zawodowego, coacha rodziny, porady prawne szkolenia podnoszące kompetencje społeczne, szkolenia z edukacji finansowej, ciągły trening zadaniowy w postaci uczestniczenia w zajęciach lokalu aktywizacyjnego, przyuczenie do zawodu, w tym szkolenia zawodowe i zatrudnienie stażowe. Projekt będzie realizowany dla grupy 30 Uczestników Projektu, w III cyklach trwających po 8 miesięcy.

W ramach jednego cyklu wsparcie otrzyma 10 osób.

Dzięki oferowanemu wsparciu w projekcie:
30 osób. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym uzyska nowe kompetencje społeczne, nowe kompetencje zawodowe, umiejętność zarządzania finansami osobistymi,
7 os. uzyska kwalifikacje zawodowe,
30 osób nabędzie kompetencje zawodowe i doświadczenie zawodowe dzięki uczestnictwu w stażu.

Po zakończeniu projektu 28 osób będzie samodzielnie poszukiwało pracy,
7 będzie pracowało na umowę, a 17 osób zwiększy swój udział w partycypacji społecznej.

Szacujemy, że uczestnicy projektu w ponad 50% powrócą do pełnienia ról społecznych po uzyskaniu wsparcia.

Projekt realizowany będzie przez 24 miesiące do 31.07.2020..

PROJEKT WISIENKA

Ruszamy pełną parą z realizacją projektów. Pierwszym jest projekt "WISIENKA", którego realizacja rozpoczęła się od 1 maja i potrwa 24 miesiące.
Realizujemy go w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Powiat łódzki wschodni.

CUS „WISIENKA” obejmuje swoim działaniem wszystkich beneficjentów, również tych gmin (dwóch) które do proj.nie przystąpiły. Celem proj. jest deinstytucjonalizacjia usług, oraz polepszenie dostępności miejsc świadczenia usługi , wzrost l.tych miejsc, zapobieganie odizolowania os.od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarancja tym os. warunków życia jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwienie podtrzymywania więzi rodzinnych i sąsiedzkich.


Grupę docelową proj. stanowią mieszkańcy pow.łódzkiego wschod. Wsparciem zostanie objęte łącznie 268 os.niesamodzielnych w podziale:
Gm.Koluszki – 10 os (7K,3M),
Gm.Andrespol – 40 os. (22K, 18M), oraz OT UP 40os. (21K, 19M)
Gm.Nowosolna – 5M,
Gm.Tuszyn - 6 os.(4K/2M)
PCPR – 49 os. (27K, 22M) w tym 24 OT UP (12K, 12M)
Stowa.Serc Jezusa i Maryi – 48 os. (25K. 23M)
Stowa.Inicjatywa Rozsądnych Polaków – 70 os.(37K, 33M)


Rezultaty:
1. L.wspartych w programie miejsc świad.usł.społ.istniejących po zakończenia proj.wynosi; 55
2. L.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usł.społ.świadczonych w społ.lokalnej w programie;7
3. L.utworzonych w programie miejsc świad.usł.asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu proj.;51
4. L.os.zagr.ubóstwem/wykl.społ.poszu.pracy uczest.w kszt.szkole.zdobywających kwalif.po opusz.prog;11. Zadania;

1. Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
2. Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON.
3. Klub Seniora.
4. Dzienny Dom Pomocy.
5. Wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.
6. Usługi wspierające dla opiekunów faktycznych specjalistyczne poradnictwo grupowe i indywidualne.
7. Rozwój specjalistycznych usług dla osób zależnych – posiłki (cały powiat).

Projekt realizowany w partnerstwie (4 gminy, 2 stowarzyszenia i powiat).

PRACE SPOŁECZNIE UZYTECZNE

SIRP w 2015 roku podpisał umowę z Prezesem Sądu Rejonowego na wykonywanie prac społeczno -użytecznych w ramach odpracowywania kar zasądzonych przez sądy.
Jest to zamiana kary grzywny na pracę społecznie użyteczną. Przez okres około 3 lat kary odpracowało 102 skazanych, z czego 18 z nich w dalszym ciągu wspiera nasze działania pozostajšc wolontariuszami.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Udzielanie porad prawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt i wykonanie mebli kuchennych bez sprzętu AGD

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sprzęt

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabudowa kuchni

ZAPYTANIE OFERTOWE
Obiady dwudaniowe

obiady
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 8
załącznik 9

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sprzęt

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samochód

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prace remotowe

PROSIMY PRZYJACIÓŁ

O PRZEKAZYWANIE 1 % PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ (KRS 0000212154)

         
     

sirp.pl

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW OTRZYMAŁO PRAWO UŻYWANIA LOGO EUROPEJSKIEGO ROKU WOLONTARIATU 2011

 
           
           

Nasze Stowarzyszenie
21-03-2014 roku, otrzymało
Apostolskie
Błogosławieństwo
Ojca Świętego
Franciszka

KLIKNIJ DOKUMENT ABY POWIĘKSZYĆ

   
   
IŁódź  
 
 
   
           
Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków jest członkiem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
 
           
 
 
           
MAMY JUŻ 10 LAT !!!
W 2014 ROKU
OBCHODZILIŚMY
JUBILEUSZ
10-LECIA
DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA
KLIKNIJ DOKUMENT ABY PRZECZYTAĆ - WIĘCEJ NA STRONIE "DOKUMENTY"

ZA ZASŁUGI DLA MIASTA ŁODZI


Rada Miejska w Łodzi
odznaczyła nasze Stowarzyszenie
Odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"
     
Bezpłatne porady prawne !!!!
 
Fundacja Zaufania Społecznego - Publica Fides wznawia od listopada bezpłatne porady prawne i obywatelskie w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi, ul. Piotrkowska 41. Staramy się pomóc osobom znajdującym się w trudnym położeniu zwiazanym z zadłużeniem, problemami zawodowymi, w kontaktach z instytucjami publicznymi i samorządowymi. Masz problem z relacjami z komornikiem lub wierzycielami, w pracy zawodowej z pracodawcą lub współpracownikami, przyjdź, porozmawiaj - postarmy się pomóc i wesprzeć cię w trudnej sytuacji !!
 
   
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU "MAMY MODĘ NA DZIAŁANIA" W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+.

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w partnerstwie z Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze na Litwie

   
SIRP w Łodzi przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
 
Kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących.
 


Kryteria kwalifikowania do PO PŻ 2015-2020, Podprogram 2016

Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie powinno trafiać do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
 
           
           
AKTUALNOŚCI
           

"Re-Start" - podpisany !!!

Projekt "Re-Start" przeznaczony jest głównie dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, które mają problem z przystosowaniem się do życia w społeczeństwie. Do programu zakwalifikuje się 30 osób, dla których podjęte zostaną działania edukacyjne oraz wspierające powrót na rynek pracy i codzienne funkcjonowanie. Miasto na podstawie umowy użyczenia przekaże dwa lokale mieszkalne na rzecz aktywizacji osób biorących udział w projekcie. Jego głównym realizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków oraz Fundacja św. Rodzina.

Projekt "Re-Start" na stronie UMŁ

LINK


Dokument

 
           
PRASA O NAS NAPISAŁA

 

*****

*****

*****

 

FRAGMENT

O NAS

W GAZECIE

 

RYNEK ŁÓDZKI

 

*****

*****

*****

           

Dziennik Łódzki

napisał o naszym koledze

Grzegorzu Nowaku.

"Pomaga ubogim i zwiedza świat"

ARTYKUŁ (PDF)

 
           
 

Za chwilę STARTUJEMY jako lider projektu w partnerstwie z Miastem Łódź i Fundacją Świętej Rodziny.


Projekt RE-START! Jest programem wychodzenia z ubóstwa i bezdomności,
skierowanym do grupy osób bezdomnych, zagrożonych utratą mieszkania i
bezdomnością, opuszczających zakłady karne; zamieszkujących i
przebywających na Obszarze Rewitalizacji Miasta Łodzi, bądź
przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Projekt
wynika z GPR m. Łodzi, szczególnie spójny jest z przedsięwzięciem nr
27 (Program aktywizacji społ-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym).

W ramach projektu RE-START! zostanie zapewnione kompleksowe wsparcie,
indywidualnie dobrane do uczestników projektu (30 os. = 15K i 15M)
zgodnie z IŚR. Program RE-START! Oferuje każdemu UP wsparcie w postaci
instrumentów aktywizacji: społecznej, edukacyjnej i zawodowej tj.:
udział w zajęciach indywidualnych w punkcie konsultacyjno-doradczym,
terapii, pracy socjalnej, w tym pomocy streetworkera, wsparcie doradcy
zawodowego, coacha rodziny, porady prawne,

Szkolenia podnoszące kompetencje społeczne, szk. z edukacji finansowej,
ciągły trening zadaniowy w postaci uczestniczenia w zajęciach lokalu
aktywizacyjnego, przyuczenie do zawodu, w tym szkolenia zawodowe i
zatrudnienie stażowe. Projekt będzie realizowany dla grupy 30 UP, w III
cyklach trwających po 8 miesięcy. W ramach jednego cyklu wsparcie
otrzyma 10 osób. Dzięki oferowanemu wsparciu w projekcie: 30 os.
zagrożonych ubóstwem i wykl. społ. uzyska nowe kompetencje społeczne,
nowe kompetencje zawodowe, um. zarządzania finansami osobistymi, 7 os.
uzyska kwalifikacje zawodowe, 30 os. nabędzie kompetencje zawodowe i
dośw. zawodowe dzięki uczestnictwu w stażu. Po zakończeniu projektu 28
os. będzie samodzielnie poszukiwało pracy, 7 będzie pracowało na umowę,
a 17 osób zwiększy swój udział w partycypacji społ. Szacujemy, że
uczestnicy projektu w ponad 50% powrócą do pełnienia ról społecznych po
uzyskaniu wsparcia.
Projekt realizowany od 01.02.2018 do 31.01.2020.

 
           

PRASA O NAS NAPISAŁA

           
Zadbali o swoje miejsce zamieszkania !!!!

W dniu 18 listopada 2017 r. na terenie Dąbrowy nad Czarną miała miejsce kolejna inicjatywa młodzieży pt. "DZIAŁANIA RECYKLINGOWE NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW".

W ramach międzynarodowego programu Erasmus + pt. "Mamy Modę Na Działania". Pierwsze działanie polegało na krótkim wykładzie tematycznym oraz działaniem w terenie czyli sprzątaniu swojego miejsca zamieszkania, aby zadbać o swoje środowisko lokalne, natomiast drugie działanie to uświadomienie mieszkańcom o segregacji odpadów. Każdy kto przyniósł 20 nakrętki lub 10 kg makulatury otrzymał drzewko owocowe - zabrane nakrętki i makulatury zostały przekazane na cele charytatywne. Na koniec wszyscy uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek. W sumie we wszystkich działaniach wzięło udział 72 osoby.

A tak działają partnerzy z Litwy:

http://www.leduchovskos.vilniausr.lm.lt/Erasmus_recykling.htm

PLAKAT

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

           

W GMINIE ALEKSANDRÓW

zadbano o porządek i czystość

LINK

 
           

PRASA NAPISAŁA O PROGRAMIE

ERASMUS +

ZIEMIA PIOTRKOWSKA 19-10-2017

KLIKNIJ IKONĘ ABY PRZECZYTAĆ

           
Malowali historię w ramach programu ERASMUS+
W dniu 21 października 2017 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie nad Czarną odbyła się kolejna inicjatywa młodzieży - warsztaty malarskie pt. "NAMALUJMY RAZEM NASZĄ HISTORIĘ GMINY ALEKSANDRÓW" w ramach międzynarodowego programu Eramus + pt. "Mamy Modę Na Działania". Grupa blisko 20 osób wraz z lokalnym twórcą panem Zdzisławem Wojciechem Słomką po długich przemyśleniach postanowiła namalować obraz, który będzie przedstawiał historię niemieckiej zbrodni pacyfikacji 19 wiosek na terenie gminy Aleksandrów w dniu 24 października 1943 r., ukończone dzieło zostanie zaprezentowane lokalnej społeczności w ramach 75 rocznicy zborni pacyfikacji, która będzie obchodzona w następnym roku na terenie gminy Aleksandrów. Na koniec wszyscy uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek.

A juz w listopadzie zapraszamy na działania recyklingowe połączona ze zbiórką surowców wtórnych.

PLAKAT

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           
Kalendarz szkolny ERASMUS +

KALENDARZ

 
           

STOWARZYSZENIE INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW

BIERZE UDZIAŁ W ŁÓDZKICH TARGACH
EKONOMII SPOŁECZNEJ.

           

W URZĘDZIE MIASTA ŁODZI
PANI PREZES SIRP JÓZEFA DANUTA MAJDAŃSKA PODPISAŁA LIST INTENCYJNY

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków oraz Fundacja Św. Rodzina ma zająć się reintegracją zawodową i społeczną osób bezdomnych oraz rodzin zagrożonych utratą mieszkań. Natomiast Fundacja Uwolnienie chce w ramach podobnych celów stworzyć Centrum Integracji Społecznej również dla osób niepełnosprawnych, które będzie działać w budynku wynajętym od miasta.
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podpisała listy intencyjne z kilkoma organizacjami w sprawie rozpoczęcia szeroko zakrojonych działań społecznych na terenach objętych rewitalizacją obszarową.
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
           
Pismo Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków do dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

KLIKNIJ ŻEBY PRZECZYTAĆ

           

SERDECZNIE WITAMY NASZYCH PRZYJACIÓŁ Z LITWY !!!

II MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU "MAMY MODĘ NA DZIAŁANIA" W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
Od 17 do 21 sierpnia 2017 r. młodzież z Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej gościła w Dąbrowie nad Czarną gm. Aleksandrów w ramach międzynarodowego projektu Erasmus + "Mamy Modę Na Działania".
Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Litwy odbyło się w celu poznania polskiej kultury, przedyskutowania zrealizowanych inicjatyw wraz z przeprowadzeniem wieczoru karaoke oraz wizytami w siedzibie gminy Aleksandrów oraz Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi
Kulminacyjnym efektem II spotkania młodzieży w wiejskiej gminie Aleksandrów było przygotowanie występu wraz z prezentacją na dożynkach gminnych, by móc zaprezentować efekty projektu ERASMUS +
Organizatorem innowacyjnego projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi na czele z Panią prezes Józefą Danutą Majdańską  oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sylwestrem Skorupą.


Goście z Litwy w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi (21.08.2017)
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
           

 

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

otrzymało zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystościach w Aleksandrowie.

Młodzież z Polski i Litwy w Aleksandrowie.
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków zaprasza !!!

 
ZDJĘCIA Z WIECZORU KARAOKE
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
 
W dniu 18 sierpnia 2017 r. na świetlicy w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną odbył się wieczór karaoke w ramach międzynarodowego projektu ERAMSUS + pt. "Mamy Modę Na Działania".
Do udziału w konkursie śpiewu zgasiło się blisko 30 uczestników, którzy rywalizowali przy użyciu specjalnie zagubionego sprzętu na potrzebę realizacji projektu.
Oto wyniki najlepszej 3:
1. Dominika Wojna 1934 253 pkt.
2. Natalia Mamrot 1784 230 pkt.
3. Wiktoria Przybył 177 739 pkt.

Najlepsi adepci śpiewu otrzymali nagrody sportowe, a pozostali uczestnicy upominki, które na pewno przydadzą się na rozpoczynający rok szkolny 2017/2018.

A MY JUŻ W PAŹDZIERNIKU ZAPRASZAMY
NA BARDZO INTERESUJĄCE WARSZTATY MALARSKIE !!!
SZCZEGÓLY JUŻ W KRÓTCE !!!

 
           


18 czerwca br. w pięknym słońcu odbył się rajd rowerowy po gminie Aleksandrów pod nazwą "Lokalna Kultura Na Sportowo", który został przygotowany przez Katarzynę Baryłę, Julię Gwardę, Mateusza Ogłozę i Anne Waszczyk w ramach międzynarodowego projektu Erasmus + pt. "Mamy Modę Na Działania".
Na trasie 40 kilometrowego rajdu , która biegła od Dąbrowy nad Czarną przez Tarskę, Niewierszyn, Sieczkę, Kawęczyn, Starą, Skotniki, Wolicę, Justynów, Marianów, Rożenek, Borowiec i Kotuszów uczestnicy mieli możliwość nie tylko poznać "Zagrodę Wyobraźni" u Zdzisława Wojciecha Słomki na Tarasce, ale także dowiedzieć się więcej o lokalnej historii poprzez mini wykłady przygotowane przez młodzież.
Na koniec inicjatywy grupa blisko 50 osób została zaproszona na ognisko integracyjne i konkurs historyczny związany z historią terenu Gminy Aleksandrów, konkurs wygrał Patryk Rusek z Kotuszowa, nagrody pocieszanie otrzymali: Karolina Zapart, Patryk Łągwa, Sandra Nita, Błażej Żarski, Julia Gwarda i Anna Waszczyk. Organizatorem innowacyjnego projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków z Łodzi, które działa aktywnie na terenie gminy Aleksandrów.
 
ZDJĘCIA Z RAJDU
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU "MAMY MODĘ NA DZIAŁANIA" W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Od 8 do 12 maja młodzież z terenu gminy Aleksandrów gościła u partnera z Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze na Litwie w ramach międzynarodowego projektu Erasmus + "Mamy Modę Na Działania".

Wspólne spotkanie młodzieży z Litwy i Polski odbyło się w celu poznania swoich kultur, przedyskutowania dotychczasowych inicjatywzrealizowanych podczas trwania projektu na rzecz społeczności lokalnej wraz z przeprowadzeniem warsztatów tanecznych, których głównym
założeniem było zaprezentowanie dorobku artystycznego podczas koncertu
poświęconemu Dniu Rodziny pt. "Rodzinnych okien blask".

"To był bardzo intensywny tydzień dla młodzieży, dający wielesatysfakcji i otwierający zupełnie inne horyzonty. Uczestnicy inicjatywy międzynarodowej zawarli nowe, ciekawe znajomości oraz mieli
okazję do zaprezentowania swojej dotychczasowej pracy. Była to dobra motywacją do nauki i pracy twórczej na dalszą realizację projektu" - cytuje mgr Grzegorz Sipa koordynator projektu.

Organizatorem innowacyjnego projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi na czele z Panią prezes Józefą Danutą Majdańską oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sylwestrem Skorupą.

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           

KONKURS FOTOGRAFICZNY

W RAMACH WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH ROZSTRZYGNIĘTY

 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 

 
Wyniki Konkursu Fotograficznego "Mój Dom – Moja Małą Ojczyzna"
Organizator: Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków
1.Miejsce - autor Jula Gwarda 535 pkt.
Nagroda: przelot samolotem + bon
2. Miejsce - autor Ania Waszczyk 525 pkt.
Nagroda: przelot samolotem + bon
3. Miejsce - autor Roksana Matyszewska 338 pkt.
Nagroda: bon
4.Miejsce - autor Katarzyna Baryła 218 pkt.
Nagroda: upominek
5.Miejsce - autor Klaudia Brzeska 136 pkt.
Nagroda: upominek
6.Miejsce - autor Monika Włudarska 69 pkt.
Nagroda: upominek
7.Miejsce - autor Amelia Wiśniewska 51 pkt.
Nagroda: upominek
8.Miejsce - autor Wiktoria Przybył 50 pkt.
Nagroda: upominek
9.Miejsce - autor Elżbieta Staśkiewicz 19 pkt.
Nagroda: upominek
10.Miejsce - autor Dominika Fugiel 14 pkt.

Wszystkie nagrody i upominki będziemy przekazywać stopniowo do 31 lipca br. przez kontakt za pomocą Facebooka
Upominki za głosowanie:
1. Dominik Stępień
2. Patrycja Łazaj
3. Artur Sipa
Upominki przekażemy do 31 lipca br.

 
           

PRASA NAPISAŁA O PROGRAMIE

"ERASMUS +"

ZIEMIA PIOTRKOWSKA

18 maja 2017 roku.

KLIKNIJ OBRAZEK
ABY POWIĘKSZYĆ

           
Modna fotografia w Dąbrowie nad Czarną

W dniu 22 kwietnia 2017 r. na terenie Dąbrowy nad Czarną odbyła się innowacyjne warsztaty fotograficzne w ramach międzynarodowej inicjatywy pt. "Mamy Modę Na Działania". Wydarzenie, które poprowadził - Marcin Mazur miało na celu przedstawienie sposobów wykonywania fotografii i efektów z tym związanych, efektem końcowy będzie wydanie kalendarza z najciekawszymi zdjęciami regionu, a następnie przesłanie go do placówek na terenie powiatu piotrkowskiego. Organizatorem projektu na terenie gminy Aleksandrów jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, a partnerem gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze na Litwie.

Następnym działaniem w projekcie będzie wyjazd młodzieży z Gminy Aleksandrów do Czarnego Boru, małej wioski pod Wilnem, gdzie uczestnicy projektu z Polski i Litwy podsumują wstępnie projekt, wymienią doświadczenia oraz przeprowadzą wspólnie inicjatywę dla lokalnej społeczności.

 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ


Z
A
P
R
A
S
Z
A
M
Y

!!!

 
           
 
Informacja o naszej firmie remontowej - PES SIRP
Przystępując do remontu mieszkania lub domu oczekujemy ze strony wykonawcy możliwieszybkiego i bezproblemowego zakończenia prac. Podjęcie współpracy z naszą firmą remontową gwarantuje taki właśnie scenariusz działań. Prace uciążliwe dla lokatorów i sąsiadów przeprowadzamy jak najszybciej w dogodnych dla Państwa godzinach. Firma remontowa PES SIRP, to solidny partner w pracach remontowych, które nam Państwo zlecą.
Remont mieszkania, domu lub lokali usługowo-handlowych, to odpowiedzialna praca dlatego dbamy o dobytek właścicieli, pomieszczenia po remoncie oddajemy czyste, wszelkie pozostałości po ekipie remontowej zostają usunięte. Dla nas najważniejsze jest nie tylko zdobycie zlecenia ale cały proces realizacji, od rozpoczęcia prac po zakończenie i wrażenie jakie pozostawimy. Zapraszamy do współpracy. Naszym celem jest utrzymanie jak najlepszego kontaktu z Klientem zarówno przed jak i po wykonaniu prac.
Usługi remontowe w Łodzi, które oferujemy, to wszelkie prace związane z odnawianiem, renowacją i przebudową wnętrz. Dokładny kosztorys remontu mieszkania lub domu czy też innych prac budowlanych ustalamy zawsze po wizji lokalnej i przeprowadzeniu "wywiadu" z właścicielem. Uważamy, że tylko szczegółowa wycena odzwierciedli rzeczywiste koszty remontu. Podajemy Państwu ceny bez niespodzianek i ukrytych kosztów.
Nie wykonujemy wycen "na telefon" szanując Państwa i nasz czas.
Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania związane z remontem, zabudową lub montażem.
Zapytania prosimy kierować pod adres mailowy biuro@sirp.pl lub bezpośrednio pod numerem telefonu 42 296 55 87. Więcej informacji w zakładce "Ekonomia społeczna".

OGŁOSZENIE

 

CENNIK

 

Kliknij ikonę aby przeczytać

 

REMONT BUDYNKU
 
Przed remontem
 
Po remoncie
 

PRODUKCJA
 

Meble i inne wyroby

z palet i skrzynek

 
KLIKNIJ ZDJĘCIA ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE EKONOMIA SPOŁECZNA
 

 
Nasze meble na Targach Ekonomii Społecznej w Łodzi w dniu 02.09.2017, na ulicy Piotrkowskiej
 
 
 
           

 

D
Z
I
Ę
K
U
J
E
M
Y

!!!

 

W ramach międzynarodowego projektu ERASMUS+

pt. "Mamy Modę Na Działania" realizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków na terenie Gminy Aleksandrów, którego koordynatorem jest Grzegorz Sipa zostały przeprowadzone warsztaty taneczne w dniach 26-28 stycznia 2017 roku. To interesujące wydarzenie, którego celem było przygotowanie spektaklu tanecznego zainicjowała grupa taneczna "Magistic Dance" - działająca aktywnie na terenie gminy oraz specjalnie zaproszeni goście: Maga Radłowska - choreograf, pedagog, tancerka i performer od 2015 roku prowadząca zajęcia na Uniwersytecie Middlesex w Londynie oraz Magdalena Gwarda - piosenkarka. Była to już III inicjatywa zrealizowana dla lokalnej społeczności, a w szczególności dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Aleksandrów.

 

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

 
Media o warsztatach taneczych ERASMUS+

http://ziemiapiotrkowska.pl

http://www.powiat-piotrkowski.pl

 
           

Grudzień 2016 roku.

W ramach otwartego konkursu ofert Wojewody Łódzkiego na realizację w 2016 roku zadania publicznego pod nazwą "Pomoc w wychodzeniu z bezdomności".

Organizacja spotkania "MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNEGO" dla 300 dzieci w wieku do 16 lat, niepełnosprawnych i z najuboższych rodzin województwa łódzkiego, bezpłatne przekazanie im paczek świątecznych z artykułami spożywczymi i drobnymi upominkami. Podczas spotkania Mikołajkowego 2016 uczestniczyły dzieci z gminy Andrespol, Zgierz, Aleksandrów, Łódź. w trakcie którego odbyło się widowisko dla dzieci po którym Mikołaj wręczył wszystkim dzieciom prezenty.

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ

           

Grudzień 2016 roku.

W ramach otwartego konkursu ofert Wojewody Łódzkiego na realizację w 2016 roku zadania publicznego pod nazwą "Pomoc w wychodzeniu z bezdomności".
Zakładane cele realizacji zadania publicznego, to jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb 100 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w zakresie poprawy ich warunków higienicznych i zdrowotnych zostały osiągnięte. Zrealizowano to po przez zakup i przekazanie bezpłatnie dla wymienionych osób 100 zestawów (pakietów) środków czystości i higieny osobistej oraz 100 kompletów odzieżowych zawierających bieliznę, ubranie, obuwie.
Przekazane beneficjentom zadania środki czystości i higieny osobistej, odzież i obuwie przyczyniły się wymiernie do poprawy ich warunków higienicznych i zdrowotnych ułatwiając im codzienne życie w warunkach ekstremalnie niekorzystnych dla zdrowia i życia każdego człowieka.

 
 
P O M A G A M Y !!!
 
           

25,26 i 27 listopada, w ogromnej większości sklepów w Łodzi a także naszego województwa odbyła się już 20 Świąteczna Zbiórka Żywności.
Nasi Wolontariusze czekali na Państwa w sklepach i przy specjalnie oznakowanych koszach zbierali dary żywnościowe. Wszystko co zebraliśmy przekażemy osobom potrzebującym.

PRZEZ 3 DNI ZEBRALIŚMY 1666 KG !!!

BĘDZIE MNÓSTWO PACZEK - PODAMY ILOŚĆ

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY:

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 111 Z PANIĄ PEDAGOG RENATĄ LEDER,
GIMNAZJUM NR 31,
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NR 20,
DRUHOWI KONRADOWI DZIĘCIELEWSKIEMU (SKRZATOLOGOWI) Z DRUŻYNĄ,
CZŁONKOM STOWARZYSZENIA INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW.


Za ten ważny i dobry gest bardzo gorąco dziękujemy !!!

 

 

 

KLIKNIJ OBRAZKI ABY POWIĘKSZYĆ

           

Na nasz wniosek i z naszej rekomendacji ...Pani pedagog ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 111 w Łodzi RENATA LEDER została odznaczona przez Radę Miasta Łodzi w dniu 10.11.2016

Odznaką Zasłużony dla Miasta Łodzi.
Jest wyjątkowym człowiekiem otwartym i czułym na losy dzieci i ich
rodziny, pomaga doradza, zawsze gotowa nieść pomoc i radę.
Od kilku lat czynnie uczestniczy z dziećmi w naszych zbiórkach
żywności na rzecz dzieci i rodzin potrzebujących pomocy, ucząc
jednocześnie dzieci wolontariatu, wrażliwości i odpowiedzialności za
los drugiego człowieka.

DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY !

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

           

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

 
II inicjatywa w ramach międzynarodowego projektu "Mamy Modę Na Działania"

W dniu 10 listopada 2016 r. na terenie Gminy Aleksandrów odbyła się już kolejna lokalna inicjatywa młodzieży "Warsztaty Kulinarne W Tanecznych Rytmach" w których uczestniczyła młodzież z zespołu "Magistic Dance" oraz K.G.W. Gminy Aleksandrów - Koło Kobiet Kreatywnych, które zostało zaproszone do przeprowadzenia warsztatów.
Osoby uczestniczące w interesujących warsztatach miały możliwość nie tylko poznać nowe smaki, ale też nauczyć się, jak przygotować smaczne i nietypowe potrawy, co to jest zdrowe odżywianie i ak ważne jest wspólne spędzanie czasu przy stole, a także na czym polega kultura savoir vivre. Następnie wszyscy uczestnicy warsztatów aktywnie włączyli się do Gminnych Obchodów Święta Niepodległości w Skotnikach gdzie po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny wraz z Włodarzami Gminy Aleksandrów zaprosili na uroczysty poczęstunek i zaprezentowali lokalnej społeczności do wspólnej degustacji smaczne dania.
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków z Łodzi, a partnerem jest gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze na Litwie.

Młodzież z Litwy też działa: LINK

 
           

PRASA NAPISAŁA O PROGRAMIE

"ERASMUS +"

ZIEMIA PIOTRKOWSKA

3 listopada 2016 roku.

KLIKNIJ IKONĘ

ABY PRZECZYTAĆ ARTYKUŁ.

 
           
INICJATYWA SPORTOWA JUŻ ZA NAMI.


21 października 2016 r. na terenie Centrum Promocji i Zdrowia Taraska w Gminie Aleksandrów odbył się "I jesienny Bieg Przełajowy ERASMUS + 2016" w ramach inicjatywy sportowej pt. "Mamy Modę Na Działania" przygotowanej przez: Magdalenę Gwardę, Klaudię Gwardę, Julie Gwardę, Martę Nejman, Anne Waszczyk i Wiktorię Przybył. Na zawody sportowe zostali zaproszeni uczniowie szkół mieszczących się na terenie Gminy Aleksandrów oraz gościnie dzieci z Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie. Konkurencje biegowe rozegrano w 6 kategoriach w których wzięło udział blisko 150 uczestników zaangażowanych w sportową rywalizacje, każdy z sporowców otrzymał pamiątkowy dyplom, plecak sportowy z logo programu Erasmus + oraz słodki poczęstunek, natomiast najlepsi młodzi adepci sportu na mecie zostali nagrodzeni nagrodami przez Jerzego Pietruszkę - kierownika Gminnego Zespołu Oświaty reprezentującego Urząd Gminy w Aleksandrowi i Monikę Marculę - Managera ds. promocji Centrum Promocji i Zdrowia w Tarasce. Realizatorem ciekawego projektu dla lokalnego społeczeństwa jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków z Łodzi działające aktywnie na terenie Gminy Aleksandrów.

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA


Końcowa klasyfikacja "I jesiennego Biegu Przełajowego ERASMUS + 2016"

Kategoria:

Szkoła Podstawowa klasa I-III dziewczęta

1 miejsce: Kinga Kowalska jr.

2 miejsce: Kinga Kowalska

3 miejsce: Anna Przybył

Szkoła Podstawowa klasa I-III chłopcy

1 miejsce: Dariusz Przybył

2 miejsce: Wiktor Moliński

3 miejsce: Alex Zimny

Szkoła Podstawowa klasa IV-VI dziewczęta

1 miejsce: Magdalena Paras

2 miejsce: Kinga Jęcek

3 miejsce: Anna Lenart

Szkoła Podstawowa klasa IV-VI chłopcy

1 miejsce: Bartłomiej Niedziałkowski

2 miejsce: Szymon Dębowski

3 miejsce: Daniel Leśniewski

Szkoła Gimnazjalna dziewczęta

1 miejsce: Wiktoria Ogłoza

2 miejsce: Emilia Malczyk

3 miejsce: Julia Zaborowska

Szkoła Gimnazjalna chłopcy

1 miejsce: Bartosz Juszczyk

2 miejsce: Dawid Grabowski

3 miejsce: Norbert Barański

A tak działa młodzież z Czarnego Boru (Litwa)

LINK

           

ZAPRASZAMY !!!

           
Czas na działania międzynarodowe z partnerami z Czarnego Boru.

W dniach 22-24 sierpnia 2016 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków: Józefa Danuta Majdańska - prezes Stowarzyszenia, Sylwester Skorupa - członek zarządu oraz Grzegorz Sipa - koordynator projektu odbyli wizytę przygotowawczą do Czarnego Boru (Litwa) w ramach projektu inicjatywy międzynarodowej "Mamy Modę na Działania" dofinansowanie z programu ERASMUS +.

Podczas kilkudniowego pobytu zostały omówione szczegółowe aspekty działania projektowego oraz zostały złożone podpisy przedstawicieli prawnych na umowie partnerskiej.

Dodatkowo koordynator projektu przekazał partnerowi projektu aparat fotograficzny i konsolę x-box, które posłużą do działań projektowych wśród młodzieży na rzecz lokalnej społeczności.

JUŻ WKTÓCE RELACJA Z INICJATYWY SPORTOWEJ MŁODZIEŻY Z POLSKI I LITWY !

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
           
SIRP w ramach otwartego konkursu ofert Wojewody Łódzkiego na realizację w 2016 roku zadania publicznego pod nazwą "Pomoc w wychodzeniu z bezdomności" w okresie od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. realizował będzie projekt dla 100 beneficjentów. Istotą, którego jest: zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez bezpłatne przekazanie im środków czystości i higieny osobistej, odzieży i obuwia, niezbędnych do codziennego życia w warunkach bytowo-materialnych jakich aktualnie doświadczają. Realizowane to będzie w Punkcie Wsparcia Społecznego prowadzonym przez Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków gdzie udzielana jest bezpłatna pomoc społeczna osobom i rodzinom z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii.
 
           
SIRP w ramach otwartego konkursu ofert Wojewody Łódzkiego na realizację w 2016 r. zadania publicznego pod nazwą "Pomoc świąteczna" w okresie od 16.11.2016 r. do 31.12.2016 r. realizował będzie projekt dla 300 beneficjentów - dzieci. Istotą, którego jest: poprawa w okresie świątecznym jakości życia osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego. Ubóstwa wynikłego w szczególności z powodu: sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, alkoholizmu i narkomanii, bezdomności,
W okresie przedświątecznym paczka świąteczna z artykułami żywnościowymi i upominkiem, dla obdarowanych nią nabierze szczególnego znaczenia - wzbogaceniu ulegnie asortyment spożywanych przez nich posiłków, a drobny upominek być może będzie ich jedynym prezentem.
           

W dniach 23-24 września 2016 nasze stowarzyszenie uczestniczyło w zbiórce żywności w ramach akcji
"PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM"

w AUCHAN MANUFAKTURA

BIEDRONKA OGRODOWA

KAUFLAND ZGIERSKA 42.

W akcji
wolontariuszy ze
Szkoły Podstawowej nr 111,

Gimnazjum nr 31, ZSP nr 20, oraz wolontariuszy ze Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków

w sumie zebrano 417 kg żywności, która zostanie przekazana na dożywienie dzieci potrzebujących takiej pomocy.

Za wsparcie DARCZYŃCOM I WOLONTARIUSZOM SERDECZNIE W IMIENIU DZIECI
DZIĘKUJEMY :)

 

 

 

 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           

W POWIECIE PIOTRKOWSKIM

rusza międzynarodowy projekt pt. "MAMY MODĘ NA DZIAŁANIA",

który został zakwalifikowany do dofinansowania

przez Narodową Agencję Programu Erasmus +.

LINK

DO POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

           

BUDŻET OBYWATELSKI

Etap głosowania.


S0071WS
Śródmieście Wschód

Przyjazne zielone podwórko.
Lokalizacja - Ul. Jaracza 40 (dz. 447/6, obręb S-1).


PUNKT WSPARCIA SPOŁECZNEGO
KARTA ZMIAN WNIOSKU
JARACZA 40
ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD

S0072WS

WNIOSKI ZŁOZONE PRZEZ NAS DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZOSTAŁY
ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA

W DNIACH 10.09. - 18.09 2016 WERSJA PAPIEROWA I
10.09 - 09.10 2016 WERSJA ELEKTRONICZNA

 

 

 

 

Do Urzędu Miasta Łodzi

 
           

W sierpniu 2016 roku Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków rozpoczęło realizację innowacyjnego projektu pt. "MAMY MODĘ NA DZIAŁANIA", który został zakwalifikowany do dofinansowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus +.
Projekt jest międzynarodową inicjatywą młodzieży z Polski (Gmina Aleksandrów) i Litwy (Czarny Bór), która ma za zadanie, niezależnie od miejsca zamieszkania, poglądów i zainteresowań - młodzież może łączyć swoje pasje z działaniami na rzecz lokalnej społeczności. Są to działania, które mają na celu podnieść poziom aktywności społecznej w sferze kulturalnej, obywatelskiej i ruchowej.
Miedzy innymi poprzez:

-promowanie zdrowego stylu życia w oparciu o działania sportowe z uwzględnieniem wolontariatu sportowego,

-popularyzowanie spędzania wolnego czasu poprzez poznawanie regionalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,

a także warsztaty:

-taneczne,
-malarskie,
-kulinarne,
-fotograficzne.

Bardzo ważnym aspektem międzynarodowej inicjatywy jest możliwość przeprowadzenia wspólnych działań w maju 2017 r. w Czarnym Borze (Litwa) i w sierpniu 2017 r. w Dąbrowie nad Czarną (Polska), które mają przedstawić dotychczasowe, wypracowane efekty działań każdej z grup na rzecz społeczności lokalnej. Zwieńczeniem działań projektowych będzie wydanie kalendarza obrazującego realizowane przez młodzież polsko - litewską wspólne działania, z logo Programu Erasmus +, SIRP-u, oraz proporczykami Polski i Litwy.

Realizatorem i koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi, które od wielu lat działa aktywnie na terenie Gminy Aleksandrów.

LINK

DO GIMNAZJUM IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W CZARNYM BORZE.

 

 
           
PIKNIK RODZINNY W WOLI KLESZCZOWEJ
KLIKNIJ LINK ABY PRZECZYTAĆ I ZOBACZYĆ GALERIĘ NA STRONIE GMINY WIDAWA
           

NOMINACJA DLA NASZEJ PANI PREZES

 

 

 

 

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

           
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków współorganizator

Charytatywnego rajdu rowerowego "Ukraińcy w Europie"
Na dystansie 10 000 km który odbędzie się w dniach 13.05-24.08.16
przez 16 państw europejskich a mianowicie:
Polska, Czechy, Niemcy, Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja,
Hiszpania, Portugalia, Monako, Włochy, Słowenia, Chorwacja, Węgry, Rumunia i Mołdawia.

Harmonogram charytatywnego rajdu rowerowego

"Ukraińcy w Europie" w dniu 20.05.2016 roku w Łodzi

12.00-12.30 Przyjazd 10 rowerzystów z Ukrainy do
Łodzi + samochód zabezpieczający od strony Strykowa

12.30-14.00 Spotkanie w Klubie ukraińskim przy ulicy Pomorskiej 22/24

14.00-15.45 obiad

16.00 Przejazd 10 rowerzystów + samochód pilotujący od Pomorskiej 22 na Piotrkowską do Pasażu Schillera

16.45-17.30 Happening dot. wojny na Ukrainie

17.30-19.00 Przejście / przejazd na Piotrkowskiej 41/2, do Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków.
Konferencja prasowa, projekcja filmu o wojnie w Donbasie

19.00 Powrót rowerami na Pomorską 22/24

 

PATRONAT HONOROWY NAD RAJDEM OBJĘŁA PREZYDENT MIASTA ŁODZI.

Więcej informacji o rajdzie: www.samchuk.org

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Przeczytaj o rajdzie

O rajdzie - wersja w jęz. ukr.

 

 

PATRONAT HONOROWY PREZYDENT MIASTA ŁODZI

 

 

 

OPIEKA MEDIALNA

 
           

PODZIĘKOWANIE DLA PANI PREZES

DANUTY MAJDAŃSKIEJ

 
           


PROGRAM KONFERENCJI

KLIKNIJ IKONĘ ABY PRZECZYTAĆ

RELACJA Z KONFERENCJI

W TELEWIZJI

W TVP3

W

ŁÓDZKICH WIADOMOŚCIACH DNIA

23 LUTEGO

GODZINA 18.30

(9 minuta programu)

 


Podziękowania

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ

 
           

To już dzisiaj ....ZACZYNAMY ....PRZYJDŹ ....WSPOMÓŻ ....

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

4-6 grudnia 2015 roku zapraszamy do:

AUCHAN MANUFAKTURA

oraz

KAUFLAND ul. Zgierska 104a

od piątku do niedzieli w godz. 11 - 20 oczekiwać będą NA DARCZYŃCÓW nasi wolontariusze !!

WEJDŹ ..KUP 2-3 ARTYKUŁY, ABY WSPOMÓC NASZĄ AKCJĘ !!!

JAK CO ROKU NASZE PACZKI OTRZYMAJĄ RODZINY WIELODZIETNE ...które potrzebują naszej pomocy !!!

 

           
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2015.
 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku realizowany jest Podprogram 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do końca kwietnia 2016 roku, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych przez organizacje Partnerskie, które podpisały umowy na realizację programu PO PŻ 2015 z Bankiem Żywności w Łodzi. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, ser topiony, sok jabłkowy, kawę zbożową.
Prócz wsparcia żywnościowego, organizacje Partnerskie z województwa łódzkiego, realizować będą cykliczne działania w ramach działalności statutowej. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społeczne, na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji.
Od dnia 01 października 2015 r obowiązują nowe kryteria dochodowe w Podprogramie 2015 wynikające ze zmiany Ustawy o Pomocy Społecznej tj.: 951 zł ( dla osoby samotnie gospodarującej ) oraz 771 zł ( dla osoby w rodzinie ). 
Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego 47 Organizacji Partnerskich, które podpisały umowy z Bankiem Żywności w Łodzi, objęła wsparciem żywnościowym ok. 45 000 osób w województwie łódzkim.

 
 
           
Zagłosuj na nas: zadanie miejskie - nasz numer L0124
 
 

FILM-LINK

Prosimy ...zagłosuj LO124 ...taki PUNKT WSPARCIA SPOŁECZNEGO jest niezbędny. Od 21.09 2015 rozpoczynamy kolejny etap pomocy dla potrzebujacych .....obecnie mamy 2000 podopiecznych ...a to jest kropla w morzu, potrzeby są dużo większe i szersze...chcemy to zrealizować ....ale musicie nam w tym pomóc przez głosowanie !!!

 
           

26 - 27 września 2015 roku nasi wolontariusze zbierali żywność

W RAMACH AKCJI

"PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM"

w

AUCHAN MANUFAKTURA


na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia.

DZIĘKUJEMY W IMIENIU DZIECI, KTÓRE OTRZYMAJĄ WSPANIAŁE
PACZKI - DZIĘKI WAM !!!

 

 

           
Wycieczka do Warszawy w ramach projektu "Specjalnie dla Nas!"
 
Czerwiec 2015
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
Projekt "Specjalnie dla Nas!" POKL realizowany
w Szkole Podstawowej im T. Kościuszki w Aleksandrowie (piotrkowskie)
w okresie wrzesień 2014 - czerwiec 2015 przez
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków.
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
UWAGA !!!

Europejski Program FEAD - realizowany jest przez SIRP jako OPL w partnerstwie z Bankiem Żywności od 10 czerwca dla 2000 osób z Łodzi i naszych podopiecznych w Gminie Aleksandrów.
Wydawanie paczek żywnościowych rozpoczynamy w dniu dzisiejszym w Punkcie Wsparcia Społecznego w godzinach 9.00 - 15.00 do końca czerwca.

           

ROZPOCZĘLIŚMY REALIZACJĘ DWÓCH NOWYCH PROJEKTÓW.

 

"Przegląd Wiejskiego Folkloru 2015"

KLIKNIJ PLAKAT ABY POWIEKSZYĆ


oraz


"DOŚWIADCZENIE POMAGA"

ABC WOLONTARIUSZA
KLIKNIJ DOKUMENT ABY PRZECZYTAĆ

REGULAMIN
PRZEGLĄDU WIEJSKIEGO FOLKLORU 2015
Aleksandrów 16.08.2015

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRZEGLĄD WIEJSKIEGO FOLKLORU 2015


KLIKNIJ DOKUMENT ABY PRZECZYTAĆ

 

 

 

 

sirp.pl

 

 

 

 

 

KLIKNIJ ABY POWIEKSZYĆ

           
Nasz kolega Grzegorz Sipa został powołany przez
Marszałka Województwa Łódzkiego na członka
komitetu monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.

MIANOWANIE

 
           

POZNAJ


DOLINĘ


SKRZATÓW

!!!
LINK

DO DOLINY SKRZATÓW

           
Koncert "DZIECI WOJNY DLA POKOJU"

Dnia 26 marca odbył się w Teatrze Małym w Manufakturze
koncert białoruskiego chóru "Przeznaczenie"
(z uczestnikami o polskich korzeniach),
składającego się z byłych dzieci łagrów, więzień i gett faszystowskich.

 

Chór "Przeznaczenie"

Przedstawienie było barwne, kolorowe, wesołe ale zmuszające do myślenia. Jego przesłaniem był apel o pokój na świecie i w Europie. Chór koncertował w Czechach i w drodze powrotnej do Mińska wystąpił
w Łodzi. To pierwszy występ zespołu w Polsce. Zespół zdobył wiele nagród w całej Europie i na świecie. Impreza była otwarta.
 
           

Dolina Skrzatów zwycięzcą!!!

Ekspozycja Doliny Skrzatów podczas XXI Targów "Na styku kultur" otrzymała Złoty Medal !!!

           

ANKIETA

Serdecznie prosimy o wypełnienie ankiety dla naszego wolontariusza i odesłanie na nasz adres biuro@sirp.pl
Pozdrawiam - Danuta Majdańska

 

ANKIETA

 

 
           

PRASA NAPISAŁA O PROGRAMIE "SPECJALNIE DLA NAS!"

ZIEMIA PIOTRKOWSKA - 22 STYCZNIA 2015 ROKU

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ


PLAKAT PROGRAMU "SPECJALNIE DLA NAS!"

ZIEMIA PIOTRKOWSKA - 15 STYCZNIA 2015 ROKU

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ

 
           
 
ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU
"SPECJALNIE DLA NAS!".

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, program "SPECJALNIE DLA NAS!" dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie powiat piotrkowski. Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego, plastyki-manualne, przyrodnicze, pracy twórczej, warsztaty uczenia się pogłębiające naukę pamięci i myślenia, warsztaty wyrównawcze z zakresu nauk przyrodniczo - matematycznych, informatycznych, humanistycznych, warsztaty kreatywności.
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
SPOTKANIE WIGILIJNE
NA PIOTRKOWSKIEJ 41.
19 GRUDNIA, W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW
PRZY ULICY PIOTRKOWSKIEJ 41 W ŁODZI, ODBYŁO SIĘ TRADYCYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE.

Janusz Gust:

"SŁOWO TWOJE jest światłością" ....to myśl przewodnia wigilijnego spotkania, które rozpoczęło się o godz. 15-tej a zakończyło kilkanaście minut temu w Stowarzyszeniu INCJATYWA Rozsądnych Polaków. Gości zaproszonych i Wolontariuszy Stowarzyszenia witały dźwięki świątecznych kolęd a słowami "SŁOWO CIAŁEM się STAŁO" rozpoczął się tematyczny prolog, w którym pieśnią i poezją radowano się i chwalono TEGO, na
którego narodziny czekamy. Wystąpili artyści wolontariatu artystycznego JAGA PADUCH, GRAŻYNA SUCHOCKA, KRZYSZTOF CWYNAR, KRZYSZTOF KACZMAREK a także chór mieszany uczestników spotkania. "Białe Święta" śpiewane w duecie przez Jagę i Krzysztofa zakończyły pierwszą część propozycji artystycznych. Tradycyjny opłatek i ...kulinaria poszły w ruch, a naprawdę było co "ruszać"... Część drugą rozpoczęły słowa "Jest taka
wdzięczność, kiedy chcesz dziękować za to, że niosą CIEBIE nieznane ramiona" ...a skierowane były do najstarszej wolontariuszki PANI JANINY KRYUSZY, która 22 grudnia ukończy 82 rok życia. List gratulacyjny,
kwiaty, upominek na pamiątkę, tradycyjne, kilkakrotne STO LAT i ...chwile wzruszeń ....a po nich popłynęły wzajemne życzenia i znane kolędy śpiewane wspólnie a tym mieszanym chórem dyrygowała, akompaniując sobie na akordeonie Jaga Paduch. WOLONTARIAT to RODZINA
....tak więc w TEJ rodzinie miło było i OBY tak pozostało bowiem TO Co STARE PRZEMINĘŁO, ZACZYNAJĄ SIĘ RZECZY NOWE .....w oczekiwaniu na nie POZDRAWIAM.

 
WIGILIA - KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

Na zdjęciach nasi wspaniali goście KRZYSZTOF KWIATKOWSKI Prezes NIK, TOMASZ MUSIELSKI
Prezes Stowarzyszenia JA TY MY - radny powiatu wschodniego.

FILMY
FILMY ZE SPOTKANIA  FILM-1 FILM-2 FILM-3
           
Nasz kolega Grzegorz Sipa odebrał od Ministra Sportu i Turystyki nagrodę dla Najlepszego ANIMATORA SPORTU 2014 w Kategorii Innowacyjność !!!
 
           
W dniu 6 grudnia 2014 roku w Jagiellońskim Ośrodku Kultury przy ul Wspólnej 6, odbyło się Spotkanie Mikołajkowe dla 180 dzieci z rodzin naszych podopiecznych, wolontariuszy, oraz dzieci ze szkół które z nami współpracują.
Program arystyczny gwarantował Naszym Milusińskim dobrą zabawę, a paczki i życzenia otrzymały wszystkie dzieci :)
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ Z IMPREZY W DZIALE MULTIMEDIA
           

W dniach 28-30 listopada 2014 roku przeprowadziliśmy 3 dniową Świąteczną Zbiórkę Żywności, z przeznaczeniam dla dzieci na paczki świąteczne.
Nasi wolontariusze oczekiwali na DARY SERCA
w godz 11.00 - 20.00 w sklepach:
REAL MANUFAKTURA - ul. KARSKIEGO 5
KAUFLAND - ul. Zgierska 102a
BIEDRONKA - ul. Zgierska 15

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM !!!!!!!!!!!!!!!! KTÓRZY MAJĄ WIELKIE SERDUCHA I WSPARLI NASZĄ ŚWIĄTECZNĄ ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI NA RZECZ DZIECI POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA!

ZEBRALIŚMY W SUMIE 1231 KG !!!
We wtorek zaczynamy robić paczki dla 200 dzieci !!
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WOLONTARIUSZOM ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 111 z Panią pedagog Renatą Leder, SZKOŁY PODSTAWOWEJ 54 z Panią Anną Woźniak, ZSP NR 20,
BURSIE NR 12 oraz naszym wspaniałym koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków.

JESTEŚCIE WIELCY !!!!!!!

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           
PROJEKT EKUMENICZNEGO KONCERTU ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNEGO.
 
Janusz Gust w swoich wspomnieniach....dzisiaj o Kościele Ewangelicko Augsburskim św. Mateusza, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 283 .W każdą pierwszą niedzielę miesiąca od kilku lat organizowany jest cykl "Muzyka u św. Mateusza", są to koncerty organowe ale nie tylko dostępne dla mieszkańców naszego miasta z udziałem artystów krajowych i zagranicznych. Tam też odbywają się słynne warsztaty i koncerty z kręgu muzyki GOSPELS, przeglądy chórów.....to właśnie tam często gościli artyści Łódzkiej Filharmonii gdy ich siedziba była w remoncie. Rok bieżący jest rokiem rocznic tego kościoła m. in. minęła 105 rocznica położenia kamienia węgielnego pod budowę tej świątyni a rocz. swoich urodzin miały także dzwony i organy............. Wspaniała akustyka, jego wnętrze, piękne, zabytkowe witraże i równie wspaniałe brzmienie największych w Łodzi organów to atuty tej świątyni, którą każdego roku oglądają nie tylko Łodzianie w trakcie "NOCY MUZEÓW", w której także uczestniczy Polski Kościół Prawosławny... .
EKUMENIZM - dzisiaj POLSKI KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY, którego Katedra św. Aleksandra Newskiego mieści się przy ul. Kilińskiego 56 róg Narutowicza otoczona parkiem im. St. Moniuszki. Często przechodząc obok tego kościoła dochodzą do nas piękne głosy tamtejszego chóru. Na terenie Parafii znajdują się: cerkiew p.w. św. Olgi przy ul. Piramowicza, cerkwi na cmentarzach, na Dołach i Kozinach oraz kaplica na cmentarzu
przy ul. Ogrodowej. Prawosławne Seminarium Duchowne mieści się w Warszawie. Studenci wszystkich wyznań kształcą się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w W-wie. Kościół Prawosławny - podobnie, jak
kościoły pozostałych wyznań - prowadzi działalność charytatywną, kulturalną, wydawniczą i sportową. Prowadzi także domy opieki, działa Duszpasterstwo Akademickie i Wojskowe. Najważniejszym SANKTUARIUM prawosławnym jest ŚWIĘTA GÓRA GRABARKA położona na Podlasiu i to właśnie tam zrodziły się początki chrześcijaństwa silnie związane z prawosławiem. Parafia współpracuje z Radą Osiedla Śródmieście - Wschód...co nie jest częstym zjawiskiem....a jutro ostatni odcinek z tego cyklu...o pierwszej ekumenicznej WIGILII i pewnym, świąteczno - noworocznym projekcie, a więc...
 
NASZA SERDECZNA PROŚBA.
 
SZANOWNI - w ogólnym bardzo zarysie w cyklu EKUMENIA w ŁODZI przedstawiłem dwa kościoły, które należą do łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej bowiem właśnie one reprezentowały Radę, ich duchowni oraz wyznawcy, którzy uczestniczyli w pierwszej EKUMENICZNEJ WIGILII zorganizowanej przez INCJATYWĘ Rozsądnych Polaków, która odbyła się dwa lata temu w Ośrodku Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły.
Z tematycznym montażem wystąpili artyści reprezentujący wszystkie wyznania, łódzcy aktorzy, soliści, grupa wokalna, orkiestra Poczty Polskiej, kapela z Aleksandrowa z pow. piotrkowskiego. Bardzo pozytywna ocena tego spotkania i ogromne zadowolenie jego uczestników skłoniło Stowarzyszenie INCJATYWA Rozsądnych Polaków do zorganizowania EKUMENICZNEGO KONCERTU ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNEGO, który by się odbył w kościele św. Mateusza w pierwszej połowie stycznia. Koncert miałby charakter otwarty dla wszystkich a po nim spotkanie z udziałem duchownych, wyznawców i wykonawców a będą nimi artyści z Łodzi i kraju oraz zespoły z poszczególnych kościołów.
To piękny EKUMENICZNY projekt po raz pierwszy organizowany w naszym mieście. Tyle tylko, że organizatorzy SAMI sobie rady nie dadzą. Prosimy zatem WSZYSTKICH zainteresowanych tym projektem i chcących pomóc przy jego realizacji o kontakt telefoniczny - 42 2965587 (Stowarzyszenie) i 42 6331244 (mój).
WIERZĘ, że nasza prośba nie pozostanie bez ECHA (odpowiedzi) a WIARA cuda czyni,
WIĘC...........pozdrawiam.
Janusz Gust.
 
 
           
Uroczystość wręczenia
STOWARZYSZENIU INICJATYWA
ROZSĄDNYCH POLAKÓW

Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"
 
Uroczystość miała miejsce 7. 11. 2014 roku w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej, podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada.
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - LINK DO STRONY URZĘDU MIASTA ŁODZI ORAZ WIDEO Z UROCZYSTOŚCI I POZOSTAŁE ZDJĘCIA W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
Projekt "Specjalnie dla Nas!"
 
 
Projekt "Specjalnie dla Nas!" realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków z Łodzi, jest to wdrożenie programu rozwojowego wspierającego specjalne potrzeby edukacyjne i preorientację zawodową uczniów w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie, to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych.

Od 10 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 104 uczniów (45K/59M), w tym 55 o specjalnych potrzebach edukacyjnych, będzie mogło skorzystać z: dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dworactwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne), ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, zakładającego wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w toku kształcenia, wyrówna dysproporcje, rozwinie uzdolnienia wraz z minimum 60% podniesienia kompetencji kluczowych.

 
 
PROJEKT REALIZOWANY W GMINIE ALEKSANDRÓW - KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
 
           
Łódzkie seminarium "Budżety obywatelskie w Polsce - pierwsze lata doświadczeń, nowe wyzwania".
 
Podczas konferencji samorządowcy z całego kraju mieli okazję podzielić się swoimi obserwacjami i opiniami, dotyczącymi realizacji projektów partycypacyjnych. Byli wśród nich przedstawiciele dużych miast takich jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Sopot, Białystok, Poznań, Rzeszów, ale też mniejszych: Wałbrzych, Stryków czy Kutno. Samorządowcy w debacie wskazali szereg działań,, które zostały podjęte w ich miastach i gminach dla skutecznej realizacji idei budżetu obywatelskiego. To m.in. możliwość konsultowania zgłaszanych wniosków, uproszczenie głosowania, większa ilość informacji, aspekt edukacyjny projektów. Zwrócili również uwagę na trudności, z którymi przy tych przedsięwzięciach borykają się gminy wiejskie. Uczestnicy mówili, że wdrażając ideę budżetu obywatelskiego, korzystają z rozwiązań łódzkich, bo Łódź stała się przykładem skutecznych rozwiązań partycypacyjnych. W spotkaniu uczestniczyła Pani Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa RP Józefa Majdańska. Gościem honorowym był Prezydent RP Bronisław Komorowski. Organizatorem był Urząd Miasta Łodzi wraz z Unią Metropolii Polskich.
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
 
           

ZAKOŃCZYLIŚMY ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI W RAMACH AKCJI

"PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM"
na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia.
3 i 4 października 2014 roku w godzinach 11- 20
nasi wolontariusze zbierali żywność w:

REAL MANUFAKTURA
KAUFLAND - ZGIERSKA 102A
BIEDRONKA - ZGIERSKA 15

DZIĘKUJEMY W IMIENIU WOLONTARIUSZY I DZIECI KTÓRE OTRZYMAJĄ WSPANIAŁE
PACZKI - DZIĘKI WAM !!!

W dniu dzisiejszym zebrano 589 kg, razem 848 kg !!!


DZIĘKUJEMY WOLONTARIUSZOM ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 111, NR 54, SMS MARCINA GORTATA,
ORAZ WSZYSTKIM KTÓRZY BEZINTERESOWNIE
POŚWIĘCAJĄ SWÓJ CZAS ABY POMÓC
NASZYM PODOPIECZNYM DZIECIOM :)
JESTEŚCIE WIELCY !!!!

Każda paczka sprawi radość dziecku i pomoże mu przetrwać ten ciężki dla nich okres.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY W IMIENIU NASZYCH MILUSIŃSKICH !!!

 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY :)

 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
   
 
Projekt "Specjalnie dla Nas!
Wdrożenie programu rozwojowego wspierającego
specjalne potrzeby edukacyjne i preorientację
zawodową uczniów w Szkole Podstawowej
im. T. Kościuszki w Aleksandrowie w woj. łódzkim"
 
CELE PROJEKTU:
CELE PROJEKTU
CELE PROJEKTU SĄ DOSTĘPNE TAKŻE W FORMACIE DOC NA STRONIE DOKUMENTY
 
           
ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt "Specjalnie dla Nas! Wdrożenie programu rozwojowego wspierającego specjalne potrzeby edukacyjne i preorientację zawodową uczniów w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie w woj. łódzkim" w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łódź, 11.09.2014 roku. ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/09/2014/POKL
dot. zakupu licencji.

 

Zapytanie dostępne na stronie DOKUMENTY.

 
           

JANUSZ GUST ODZNACZONY !!!

W dniu 18.09.2014 roku został odznaczony przez MINISTERSTWO KULTURY I  DZIEDZICTWA NARODOWEGO ODZNAKĄ "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ" (na wniosek stowarzyszenia) nasz kolega, założyciel pierwszego w Polsce
Wolontariatu Atystycznego który działa przy Stowarzyszeniu Inicjatywa Rozsądnych Polaków, Dyrektor Artystyczny - aktor i konferansjer JANUSZ GUST.
Uroczystość wręczenia miała miejsce podczas INAUGURACJI SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2014/2015 w Art-Inkubator - FABRYKA SZTUKI W ŁODZI.

 

WNIOSEK

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ODZNAKI

 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           

DĄBROWA NAD CZARNĄ


12 września 2014 roku, w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną obchodzono uroczystość 150-lecia istnienia. Była to niezwykła uroczystość dla jej uczestników. Mottem przewodnim obchodów były słowa Jana Pawła II - patrona szkoły "Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość".

Uroczystość zaszczycili zaproszeni goście:
gospodarze gminy Aleksandrów, Wójt Gminy - Dionizy Głowacki, Zastępca
Wójta - Paweł Mamrot, Przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów - Tomasz
Kowalski wraz z Radnymi, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
-Małgorzata Kania - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, emerytowani Dyrektorzy i Nauczyciele, przedstawiciele Kuratorium Oświaty -Mirosława Kozłowska (absolwentka tej szkoły), Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - Barbara Śpiewak (absolwentka tej szkoły), Prezesi Stowarzyszeń współpracujących ze szkołą, pracownicy Urzędu Gminy Aleksandrów oraz jednostek organizacyjnych gminy. Wśród szacownych gości znaleźli się również absolwenci szkoły m. in.: profesor Andrzej Heim i profesor Wojciech Ząbecki. Na uroczystość licznie przybyli także nauczyciele pracujący w tej szkole: emeryci, a także ci, którzy obecnie pracują w innych
placówkach. Wśród obecnych byli również dyrektorzy szkół, nauczyciele,
rodzice oraz przyjaciele szkoły.
Cała uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą odprawił ksiądz
Janusz Stanek - Proboszcz Parafii w Dąbrowie nad Czarną, a piękną
homilię wygłosił ksiądz Adam Głuszek. Potem goście przeszli do szkoły,
by wziąć udział w uroczystej akademii.

Dyrektor Zdzisław Brandys powitał dostojnych gości oraz podziękował sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe obchodów. Goście gratulowali dostojnej jubilatce 150 lat oraz życzyli dalszych wielu lat, okraszonych wszelkimi sukcesami. Następnie w programie znalazł się film przedstawiający historię i współczesność szkoły oraz część artystyczna, składająca się z adaptacji teatralnej lektur szkolnych, ukazujących rzeczywistość dziewiętnastowiecznej szkoły w wykonaniu uczniów klas III, V, VI. Zgromadzoną młodzież i uczniów szczególnie poruszyły metody nauczania oraz stosunek nauczycieli do uczniów. Akademię uświetnił występ szkolnego chóru, który zaprezentował piosenki współczesne i historyczne o tematyce szkolnej.
Szkoła w Dąbrowie nad Czarną ma długą udokumentowaną tradycję, bardzo
piękne i zaszczytne karty oraz wiele osiągnięć we współczesności. Dobre
wzory przeszłości powinny być wykorzystywane w budowaniu wizji szkoły,
tak by mogła ona sprostać trudnym wyzwaniom współczesnych czasów.

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ

WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

 
           
Projekt pt. LET'S GO TO DANCE!!!, został zakwalifikowany do realizacji z programu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży (spotkania);
Udział w projekcie bierze po 10 osób + lider z:
POLSKA - młodzież z wiejskiej Gminy Aleksandrów
UKRAINA - Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej - Krzemieniec
WĘGRY - Węgierski Dom Kultury - Galgaheviz
Działania kulturalno-integracyjnych na terenie gminy Aleksandrów z udziałem młodzieży z Ukrainy, Węgier i Polski, których efekty będą zaprezentowane w czasie największego ludowego święta społeczności wiejskiej - dożynkach gminnych Gminy Aleksandrów. Przygotowanie do publicznego wystąpienia międzynarodowej grupy nastąpi w czasie 11-dniowego spotkania, którego tematem przewodnim będą: "Nasze tańce".
Celem spotkania będzie umożliwienie młodym ludziom (30 osób + 3 liderów) z różnych środowisk kulturowych przeprowadzenie wspólnych działań o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym, sprzyjających ugruntowaniu świadomości na temat różnic kulturowych i poszanowania różnorodności kulturowej.
Bardzo ważnym zagadnieniem projektu jest zdopingowanie lokalnej społeczności wiejskiej do zmiany stereotypowego postrzegania innych narodowości, likwidacji strachu przed odmiennością oraz podjęcia aktywnych działań na rzecz wspólnej Europy, Będzie to łatwiejsze do realizacji po obejrzeniu przez tą społeczność programu artystyczno-wokalnego międzynarodowej grupy młodzieży, a będącego podsumowaniem efektów naszego 11-dniowego spotkania. Uważamy bowiem, że najlepszym dopingiem do działania jest pozytywny przykład działań innych - młodych z "naszej gminy", którzy bacznie przez tą społeczność będą obserwowani przez cały czas 11-dniowego spotkania. Projekt ma pobudzić inicjatywę, kreatywność młodzieży oraz przez inicjatywę młodzieży lokalną społeczność i być postrzegany jako działanie promujące zdrowy tryb życia, zwłaszcza poprzez zajęcia na świeżym powietrzu i podstawowe formy sprawności fizycznej. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą się odbywały na terenie obiektu sportowego ORLIK.
GMINA ALEKSANDRÓW

DĄBROWA NAD CZARNĄ

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           

PRASA O PROGRAMIE ERASMUS W ALEKSANDROWIE.

ZIEMIA PIOTRKOWSKA - 7 SIERPNIA 2014

STRONA GAZETY "ZIEMIA PIOTRKOWSKA" O GMINNYM ŚWIĘCIE PLONÓW, FESTYNIE ORAZ PROGRAMIE ERASMUS.

 

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ

           
FILMY Z NASZEGO FESTYNU
DOSTĘPNE NA FACEBOOKU
 
MixDance "Jak sie masz kochanie" 2014 Premiera na Festynie "JESTEŚMY RAZEM"
MixDance
KLIKNIJ ABY OBEJRZEĆ
           

STOWARZYSZENIE INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW

SERDECZNIE DZIĘKUJE

ZA UDZIAŁ W FESTYNIE

z cyklu "Jesteśmy Razem" - XI edycja pn. "Rodzina bawi się" z okazji

X URODZIN Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków

Kierownictwo artystyczne i prowadzenie Janusz Gust.

Współorganizatorzy:

Urząd Marszałkowski - Regionalne Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi, Rada Osiedla Śródmieście Wschód, Rada Osiedla Katedralna.
Gminy: Sławno i Aleksandrów w pow. piotrkowskim.

 

Gościem honorowym był:
Krzysztof Kwiatkowski - prezes NIK

Patronat Honorowy:
Artur Dunin - Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego
Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi
Dionizy Głowacki - Wójt Gminy Aleksandrów

 

Patronat medialny nad imprezą m. in.:

STRONA TVP ŁÓDŹ


Radio Parada

Zielonym na Prawo


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE !!!

8 CZERWCA

""Rodzina bawi się"

PLAKAT

KLIKNIJ PLAKAT ABY POWIĘKSZYC

PROGRAM FESTYNU

 

ZDJĘCIA Z FESTYNU

 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           
"EDUKACJA EKOLOGICZNA"

pn. "Tajemniczy świat zielonej żabki"
dla 985 dzieci z woj. łódzkiego z powatu zgierskiego, ze szkół podstawowych w Parzęczewie, Słowiku, Białej, Giecznie, Grotnikach i Smardzewie.

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
pn. "MOJE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
WIDZIANE OCZYMA DZIECKA"

 

REGULAMIN
KONKURSU

KONKURS

ROSTRZYGNIĘTY !!!

PRZECZYTAJ PROTOKÓŁ KOMISJI

PROTOKÓŁ KOMISJI


www.wfosigw.lodz.pl

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
           

Prezes SIRP Józefa Danuta Majdańska,
uczestniczyła w wizycie szkoleniowo-studyjnej
w Szwecji w Göteborgu u partnera projektu
European Social Franchising Network (ESFN).

 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
 
 
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
KANONIZOWANY 27 KWIETNIA 2014 ROKU !!!
 
           

Pojechaliśmy na wyprawę !!!

W ramach programu Marii Kaczorowskiej pod tytułem

"ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z PRZYRODĄ"

OD KURCZAKA DO PISANKI

Maria Kaczorowska:
Wiem, że trudno w to uwierzyć Kolejny weekend pod znakiem
wyprawy w programie ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z PRZYRODĄ.
Tym razem, z grupą dzieci jadę na wyprawę OD KURCZAKA DO PISANKI.
W programie wizyta w kurniku i warsztaty rękodzieła artystycznego
(pisanki, palemki, kartki wielkanocne).

Partnerem tej wyprawy jest Stowarzyszenie Inicjatywa RP z Łodzi.


Więcej o programie: www.mariakaczorowska.pl

Zdjęcia z wyprawy (12-04-2014)
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           

Regionalne Centrum Polityki Społecznej działa już 15 lat !!!

W konferencji "Aktywna Polityka Społeczna w Województwie Łódzkim - 15 lat działań i zmian", wzięli udział marszałek Witold Stępień, członek zarządu Dariusz Klimczak oraz Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. Podczas konferencji RCPS podziękował osobom i instytucjom, które współpracują z samorządem województwa łódzkiego w obszarze polityki społecznej. Wyróżnieni otrzymali dyplomy i pamiątkowe statuetki, między innymi pani prezes SIRP Józefa Danuta Majdańska.

 

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ

 
           
Międzynarodowy Dzień Teatru
 
Pod pomnikiem Leona Schillera w Łodzi, 27 marca 2014 roku, aktorzy i osoby związane z teatrem złożyli kwiaty. Uczcili w ten sposób Międzynarodowy Dzień Teatru. Wolontariat artystyczny Stowarzyszenia Inicjatywa RP reprezentował dyrektor artystyczny Janusz Gust.

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

 
           

DYPLOM UZNANIA

OD MARSZAŁKA

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 

MARZEC 2014

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

 
           

Parlament Europejski utrzymuje
pomoc dla najbardziej potrzebujących
w UE na lata 2014-2020.


Zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 25.02., z Radą Europejską
  i przyjętym przez Parlament Europejski najbardziej potrzebujący obywatele
UE nadal będą otrzymywać żywność oraz podstawową pomoc materialną
  i zasiłki z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD), w latach 2014 - 2020.

Komunikat Parlamentu Europejskiego:

"Najbardziej potrzebujący obywatele Unii Europejskiej nadal będą
otrzymywać jedzenie oraz podstawową pomoc materialną oraz zasiłki z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD, w latach
2014 - 2020, zgodnie z porozumieniem zawartym z Radą i przyjętym przez
Parlament we wtorek. Posłom udało się utrzymać budżet Funduszu na poziomie 3,5 miliarda euro oraz jego natychmiastową operacyjność.

"Osiągnęliśmy nasze najistotniejsze cele w ponad rocznych negocjacjach
z Komisją Europejską i państwami członkowskimi, zwiększyliśmy budżet
funduszu z 2,5 do 3,5 miliardów euro, wzmocniliśmy rolę organizacji
walczących z ubóstwem zarówno w projekcie jak i podczas monitorowania
działań funduszu oraz uprościliśmy procedury administracyjne. Nowy
program FEAD, którego dotyczy porozumienie, jest pierwszą europejską
inicjatywą, której celem jest pomoc ludziom doświadczającym biedy
i  wykluczenia, szczególnie braku jedzenia, bezdomności oraz ubóstwa
dzieci, we wszystkich państwach UE, powiedziała Emer Costello (S&D, IE),
odpowiedzialna za prace nad FEAD.

   
           
NOWOROCZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W TESCO
przeprowadzona przez naszych wolontariuszy 24,25,26 stycznia
oraz 31 stycznia - 1 i 2 lutego 2014 roku w sklepach:

ul. Pojezierska w Łodzi
ul. Popiełuszki w Zgierzu
ul. Długa w Zgierzu
ul. Szkolna w Piotrkowie Trybunalskim

ZEBRALIŚMY OK. 850 KILOGRAMÓW ŻYWNOŚCI!!

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM !!!!

 
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem,
dotyczącym konsultacji społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
           

Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, wręczył nominacje osobom wybranym
do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Reprezentanci organizacji pozarządowych
z regionu spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
W wyborach drugiej kadencji Rady wzięło udział 400 organizacji pozarządowych.
Desygnowanych zostało do niej 14 przedstawicieli tzw. trzeciego sektora - zaangażowanych społeczników oraz 6 przedstawicieli samorządu (marszałka, sejmiku województwa łódzkiego i wojewody).
Wszyscy oni będą doradzać marszałkowi w sprawach dotyczących głównych inwestycji
publicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwoju regionu.

LINK


LINK DO GALERII

 
           
FERIE ZIMOWE 2014 Z SIRP.PL
 

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

zorganizowało ferie dla 30 dzieci
z rodzin naszych podopiecznych.

FERIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA ŁODZI.

 
 
 
 
 
 
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
FERIE ZAKOŃCZYŁA "SESJA DZIECIĘCA RADY MIEJSKIEJ", POŻEGNALNY OBIAD W RESTAURACJI ORAZ WRĘCZENIE PREZENTÓW W SIEDZIBIE NASZEGO STOWARZYSZENIA PRZY ULICY PIOTRKOWSKIEJ 41.
 
           
WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           
W dniach 17-18 grudnia wydaliśmy dla rodzin wielodzietnych 225 paczek. Organizowanych / dorabianych jest jeszcze 60 paczek...skala potrzeb jest niewyobrażalna !!!
           
MIKOŁAJKI 2013
Impreza z cyklu "JESTEŚMY RAZEM" - współfinansowana przez Urząd Miasta Łodzi
wraz z RADĄ OSIEDLA KATEDRALNA - dla 200 dzieci, w dniu 6 grudnia 2013 roku.
Sala Młodego Widza przy ulicy Wspólnej 6.
Mikołajkowe paczki dodatkowo wsparła SŁODKIMI ŁAKOCIAMI SIEĆ "ŻABKA".
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
W IMIENIU OBDAROWANYCH DZIECI SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM !!!
           
LIST GRATULACYJNY
ZE STRASBURGA DO PANI PREZES DANUTY MAJDAŃSKIEJ
KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ
           

W dniach 29-30.11. - 01.12.2013 w ramach

ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI

ZEBRALIŚMY W SUMIE 760 kg żywności !!

W SKLEPACH:

REAL MANUFAKTURA
KAUFLAND - ZGIERSKA 104a
BIEDRONKA - ZGIERSKA 15
TESCO - FRANCISZKAŃSKA 31a

......ŻEBY ŚWIĘTA DZIECI OCZEKUJĄCYCH NA PACZKI OD ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NIE BYŁY GORSZE OD TWOICH.....

DZIECI OTRZYMAJĄ PACZKI PODCZAS SPOTKANIA MIKOŁAJKOWEGO, KTÓRE ORGANIZUJEMY DLA 200 DZIECI.

06 GRUDNIA 2013 ROKU, SCENA MŁODEGO WIDZA ULICA WSPÓLNA 6.

POZOSTAŁE PACZKI OTRZYMAJĄ DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH, WYTYPOWANYCH
PRZEZ PEDAGOGÓW SZKOLNYCH.

 

Na zdjęciach nasi wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Łodzi
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM !!!
           

DYPLOM DLA PANI PREZES DANUTY MAJDAŃSKIEJ ORAZ STOWARZYSZENIA INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

 
           

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

- Przyjaciel Orlika

 
           

ZA ZASŁUGI

DLA MIASTA ŁODZI

Rada Miejska w Łodzi - za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania - nadała kolejne Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi".

Otrzymały je 22 osoby w tym nasza

pani Prezes Józefa Danuta Majdańska.

Uroczystość wręczenia wyróżnień laureatom odbyła się - z okazji Święta Niepodległości w dniu 8 listopada 2013 roku w siedzibie Rady Miejskiej w Łodzi.

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           

Pani Prezes Józefa Danuta Majdańska została wybrana do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim głosującym !!!

ZOBACZ LINK

 
           
PISMO DO DARCZYŃCÓW !!!
           

Koordynator i wolontariusz Grzegorz Sipa przebywał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na warsztatach w Dublinie, w Irlandii.

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
           
W dniach 28-30 października 2013 roku na zaproszenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS z Grzegorzem Sipą, wzięła udział w wizycie w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz spotkaniach z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz pracownikami Amnesty International.
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
Konsultacje ze społecznością lokalną na temat warunków ich życia, dróg, komunikacji, ochrony środowiska, zapoczątkowane zostały przez organizacje pozarządowe w których uczestniczy SIRP.
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
           

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy !!

Wolontariuszom, uczniom Szkoły Podstawowej 111, 54, 45, Bursy Nr 12,
studentkom oraz seniorom serdecznie dziękujemy !!!


Jesteście wspaniali :)

4 i 5 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

w

REAL MANUFAKTURA
BIEDRONKA - ul. ZGIERSKA 15
KAUFLAND - ul. ZGIERSKA
POLO - ul. ŁAGIEWNICKA 118

Zebraliśmy ok.

750 kg żywności !!!

Była to kolejna akcja z cyklu "PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM" ...KOLEJNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI DLA DZIECI, KTÓRE TEJ POMOCY POTRZEBUJĄ !!!

 
ZDJĘCIA ZE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI 4 i 5 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU
 
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           

KLIKNIJ PLAKAT ABY POWIĘKSZYĆ

Jesteśmy

uczestnikami

Forum

Społeczno

- Naukowego

LINK

           

RUCHU

 

********

Gmina Aleksandrów (łódzkie)

DZIĘKUJEMY ZA GŁOSOWANIE NA NAS !!!
           
DOŻYNKI W GMINIE SŁAWNO
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
           

Młodzież z Ukrainy
"NA POLSKIEJ ZIEMI"

W ramach programu "Młodzież w działaniu"

Gmina Aleksandrów - organizator SIRP (sierpień 2013)
 
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           

O godzinie 10.00 dzieci wyjechały na kolonie w Dąbrowie nad Czarną.
Mikroklimat, lasy, rzeka, Orlik, pokoje 2-3-4 osobowe, wspaniała kadra, domowa kuchnia prowadzona przez "Babcie", zajęcia kulturalne, sportowe... a wieczorem z kiełbaskami na kiju... ognisko integracyjne.

 
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           

LINK

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - NASZYM PARTNEREM !!!

 
           

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2012 rok, rachunek wyników oraz bilans, są dostępne w dziale "DOKUMENTY".

 
           
LIST PANI PREZYDENT MIASTA ŁODZI DO PANI PREZES STOWARZYSZENIA INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW DANUTY MAJDAŃSKIEJ.

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ

 
           
DOLINA SKRZATÓW

wyprawa w ramach programu Marii Kaczorowskiej

"ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z PRZYRODĄ"
w wyprawie 23 czerwca 2013 roku uczestniczyło 39-ro dzieci ze Śródmieścia i Bałut.

 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
 
 
           

ZAJĘCIA W PLENERZE W RAMACH PROGRAMU ASOS

Gmina Aleksandrów, 20 czerwca 2013 roku.

 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           

TVP ŁÓDŹ

ŁÓDZKIE WIADOMOŚCI DNIA O NASZYM FESTYNIE

16 czerwca 2013 roku

LINK

(11 minuta programu)

 
           
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, wykonawcom, sponsorom, współorganizatorom, wolontariuszom za czas spędzony z nami
na X FESTYNIE z cyklu "JESTEŚMY RAZEM"
DZIEŃ DZIECKA
w dniu 16 czerwca 2013 roku

w parku im. Adama Mickiewicza na Julianowie w Łodzi.


Patronat honorowy:
Poseł RP - Krzysztof Kwiatkowski
Wojewoda Łódzki - Jolanta Chełmińska
Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień
Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska
Wójt gm. Sławno - Tadeusz Wojciechowski
Wójt gm. Aleksandrów - Dionizy Głowacki

Patronat medialny:
TVP Łódź, Radio Parada, czasopisma Polska Wieś, Zielonym na Prawo.


Prowadzenie i kierownictwo artystyczne Janusz Gust.

W imprezie uczestniczyli:
Dzieci niepełnosprawne z Miasta Łodzi, goście z Niemiec, Ukrainy, artyści i piosenkarze scen łódzkich, Teatr Zwierciadło, Reprezentacyjna Orkiestra Poczty Polskiej, Gmina Aleksandrów, Gmina Sławno, Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK", Akademia Zdrowia Seniora, Grupy Sztuk Walk Wschodu,
Stacja Krwiodawstwa, Przedszkola, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Łodzi, Szkoła Gastronomiczna, Seniorzy i młodzież z Programu ASOS, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Zgierz, Spółdzielnia im. Władysława Jagiełły, Rada Osiedla - Śródmieście Wschód, Rada Osiedla Katedralna, Stowarzyszenie JA-TY-MY, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Straż Miejska, Straż Pożarna i wielu innych uczestników, wystawców i wykonawców.

Dziękujemy za wspólną zabawę !!!

 

PLAKAT FESTYNU

KLIKNIJ PLAKAT ABY POWIĘKSZYĆ

PROGRAM FESTYNU

ZDJĘCIA Z FESTYNU
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           

"Zawsze jesteśmy razem"

Zapraszamy osoby w wieku 55+ i 10-16 lat, beneficjentów zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej do udziału w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków na terenie Łodzi i Gminy Sławno współfinansowanego ze środków finansowych Województwa Łódzkiego, którego prawa i obowiązki wynikające z umowy wykonuje Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Cele projektu:

1. Pobudzenie aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz i  międzypokoleniową oraz między środowiskową miejsko-wiejską.
2. Współpracę międzypokoleniową, wzajemny rozwój umiejętności społecznych.
3. Poprawa kondycji psychicznej, fizycznej i stanu zdrowia uczestników projektu.

Informacje szczegółowe:
Biuro Projektu
Łódź, ul. Piotrkowska 41 lok. 2
Tel. 42 296 55 87

Urząd Gminy w Sławnie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 31, pokój nr 8
Tel. 44 755 18 53

PLAKAT PROJEKTU

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ


SERDECZNIE

ZAPRASZAMY

DO WZIĘCIA

UDZIAŁU

W

PROJEKCIE

 
           

DYPLOM DLA NASZEJ PANI PREZES

DANUTY MAJDAŃSKIEJ

ZA AKTYWNY UDZIAŁ

W KAMPANII SPOŁECZNEJ

"CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

 
           

"EDUKACJA EKOLOGICZNA"

"Tajemniczy świat zielonej żabki"

DLA DZIECI ZE SZKÓŁ W CELESTYNOWIE, KAMIENIU i KUNICACH

07-06-2013

PLAKAT

KLIKNIJ PLAKAT ABY POWIĘKSZYĆ

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

           
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi
zaprasza na 14-dniowe kolonie letnie w Dąbrowie nad Czarną.

I turnus: 15.07 - 28.07.2013 roku
II turnus: 28.07 - 10.08.2013 roku

Zakwaterowanie:

Dąbrowa jest atrakcyjną miejscowością nad rzeką Czarną
w gminie Aleksandrów, położonej w południowo-wschodniej części powiatu piotrkowskiego. Płynące przez teren gminy rzeki Pilica i Czarna zaliczane są do najczystszych w kraju. Obszar nad rzeką Czarną stwarza dogodne warunki do wypoczynku, wędkowania oraz turystyki pieszej.

Dzieci zakwaterowane będą w pokojach 2, 3, 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w nowym budynku gminnego zespołu szkół.

Program kolonii:

- aktywny wypoczynek w czystym środowisku,

- wycieczki piesze, rekreacja wodno - plażowa, gry sportowe.

Posiłki:
Śniadania, obiady z deserami, kolacje.

Inne świadczenia:
Opieka wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej, opieka ratownika,
opieka medyczna, ubezpieczenie NNW.

Przejazd:
Z Łodzi do Dąbrowy i z powrotem autokarem.

Koszt: 800,- zł

Po wszelkie informacje zapraszamy do biura
Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi
ul. Piotrkowska 41/2, I piętro.
Biuro czynne pn. - pt. w godz. 9:00 - 16:00
Kontakt telefoniczny: 422965587
e-mail: biuro@sirp.pl

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą !

DĄBROWA NAD CZARNĄ.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

           

PRASA O NAS NAPISAŁA !

ZIEMIA PIOTRKOWSKA O ZAJĘCIACH W RAMACH PROGRAMU ASOS Z NORDIC WALKING

Z  UDZIAŁEM SENIORÓW I MŁODZIEŻY W GMINIE ALEKSANDRÓW.

SENIORZY I MŁODZIEŻ NA WSPÓLNYCH ZAJĘCIACH

           
MIĘDZYPOKOLENIOWE ZAJĘCIA Z NORDIC WALKING
W GMINIE ALEKSANDRÓW,
W RAMACH PROGRAMU ASOS.
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
           

WIZYTA W ŁÓDZKIM ZOO

SOBOTA 27 KWIETNIA W RAMACH "ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH"

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           

WYCIECZKA DO MOSZCZENICY

W RAMACH "ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH".

Nasza kolejna wspólnie spędzona sobota ...tym razem

z programem "Zaprzyjaźnij się z przyrodą"

w Moszczenicy .....cudowni ludzie, cudowna atmosfera....... a co za piękne i smakowite rzeczy są już dla nas nie obce... my to już sami potrafimy robić...........no proszę :)

Cudowny program

"ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z PRZYRODĄ"

pani Marii Kaczorowskiej (pomysłodawczyni i realizatorka), umożliwiający dzieciom z miasta poznanie i namacalne zaprzyjaźnienie się nie tylko z obszarami wiejskimi - wsią, ale jej walorami, kulturą, folklorem, pracami na polu, w gospodarstwie, zwierzętami, a przede wszystkim ludźmi. Ludźmi, którzy są perłą polskiej ziemi, skarbnicą wiedzy o naszej polskiej kulturze i tradycji, która tam nie ginie i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Wielkie ukłony i podziękowania za to że możemy w tym uczestniczyć i nasze dzieci z miast mogą się z tym zapoznawać i tego uczyć.

DZIĘKUJEMY !!!

 

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

           

PRASA O NAS NAPISAŁA


O PROGRAMIE ASOS

W GMINIE ALEKSANDRÓW

18-04-2013

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ

 
           

WIZYTA "NASZYCH DZIECI" W FIGLORAJU

W RAMACH "ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH" (13-04-2013)

 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
PRASA O NAS NAPISAŁA

NIEDZIELA

7 kwietnia 2013 roku

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ

           

Już od soboty 06.04.2013 rozpoczęlismy zajęcia pozalekcyjne

dla 30 dzieci ze Śródmieścia, Bałut i Polesia.


Zajęcia odbywać się będą przez kolejnych 8 sobót w godzinach 10.00-14.00 w tym jedna wyjazdowa w Programie Pani Marii Kaczorowskiej
"Zaprzyjaźnij się z przyrodą".


W programie same niespodzianki i wspaniałości !!


Dzięki darowiźnie

Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu

W imieniu nie 25 (jak zakładano).....ale 30 dzieciaków
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY :)


WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ

           

PRASA O NAS NAPISAŁA

ARTYKUŁ O PROGRAMIE ASOS

 
           
 

Podjęliśmy współpracę z Gminą Sławno powiat opoczyński, reprezentowaną przez Pana Wójta Tadeusza Wojciechowskiego. Będziemy wspólnie wymieniać dobre praktyki, zapoznawać społeczność wiejską z miejską, aktywizować, szkolić lokalne społeczności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

 
           

W ramach programu ASOS prowadzimy zajęcia komputerowe z udziałem seniorów i młodzieży.

Zdjęcia z zajęć w dniu 14 marca 2013 roku.

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ I INFORMACJI W DZIAŁACH "PROGRAM ASOS" ORAZ "MULTIMEDIA"

 
           

Jubileusz Programu

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z PRZYRODĄ

10 marca 2013 roku.

Wręczenie tytułów

Zaprzyjaźniony z przyrodą

Wśród tegorocznch utytułowanych była Danuta Majdańska.
Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków.

KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

FILM O JUBILEUSZU Zaprzyjaźnij się z przyrodą


LINK DO STRONY ORGANIZATORA

 
           
W ramach projektu ASOS odbywają się warsztaty informatyczne dla młodzieży oraz seniorów w Aleksandrowie
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
 
           

MIĘDZYPOKOLENIOWA ZABAWA KARNAWAŁOWA

w ramach projektu ASOS.

Gmina Aleksandrów 09-02-2013
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           
Pożegnanie naszych Przyjaciół z Teatru THOR przed ich powrotem do Belgii.
 

 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           

JAGIELLOŃSKIE TEATRALIA

Reportaż poświęcony Jagiellońskim Teatraliom 2012

LINK

DO REPORTAŻU

 
           
SPEKTAKL POD TYTUŁEM "LUDZKOŚĆ"
wystawiony podczas JAGIELLOŃSKICH TEATRALIÓW 2012, przez naszych Przyjaciół z TEATRU THOR z Belgii.
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           
JAGIELLOŃSKIE TEATRALIA 2012
DZIEŃ BELGIJSKI ZE SPEKTAKLEM I POTRAWAMI FLAMANDZKIMI
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           
Goście z Belgii w naszej Siedzibie przy ulicy Piotrkowskiej 41 w Łodzi.
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
27-12-2012 do Łodzi z wizytą przyjechali nasi Partnerzy z Belgii.
Zdjęcia z powitania na dworcu i przyjazdu do hotelu.
 
 
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           

WIGILIA EKUMENICZNA

20 grudnia 2012 roku

w Jagiellońskim Ośrodku Kultury w Łodzi, ul. Wspólna 6.

 

Wigilijny duch ekumenii.


W dniu 20 grudnia 2012 roku, w Jagiellońskim Ośrodku Kultury w Łodzi odbyła się pierwsza wigilia ekumeniczna. To bożonarodzeniowe spotkanie zostało zorganizowane w ramach zadania publicznego "Aktywność Społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową" realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków za pomocą projektu "Ja też mogę uczestniczyć 2012-20013". Celem tego spotkania była wymiana wiedzy z zakresu tradycji i zwyczajów oraz kultur i religii związanych z wigilią. Bożonarodzeniowe spotkanie było drugą imprezą integracyjną tego projektu. Należy przypomnieć, że jego celem jest wypracowanie wzorów współpracy międzypokoleniowej oraz przedstawienie różnych relacji między pokoleniami opartej na tradycyjnej rodzinie międzypokoleniowej.

Zaproszonych gości na spotkaniu powitali pomysłodawcy projektu Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków pani Danuta Majdańska oraz Wójt Gminy Aleksandrów pan Dionizy Głowacki. Natomiast Proboszcz łódzkiej parafii prawosławnej ks. Eugeniusz Fiedorczuk powiedział między innymi "Przybyliśmy tu aby w przeddzień Wigilii swoją modlitwą, serdecznością być z Chrystusem. Ta atmosfera miłości, dobroci, spokoju niech pozostanie zawsze w naszych sercach, naszych domach rodzinnych i parafiach". Mówił także, "Dzisiaj zebraliśmy się, aby razem odnowić świadectwo naszej jedności tego samego Jedynego Pana Boga, Jezusa Chrystusa...". Przed samą wieczerzą modlitwę odmówił proboszcz parafii ewangelicko - augsburskiej św. Mateusza w Łodzi ks. Michał Makula. Oczywiście na wigilii nie zabrakło także składania sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem.
Orkiestra Poczty Polskiej grając różne kolędy wprowadziła gości w nastrój świąt Bożego Narodzenia, między innymi także zebranych tam przedstawicieli trzech kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelicko - augsburskiego. Był to również początek oficjalnej części artystycznej tego spotkania. Na który Janusz Gust przygotował montaż słowno-muzyczny, wykonany przez Jadwigę Paduch, Jana Dominikowskiego, Krzysztofa Kaczmarka, a także przez grupę wokalną z kościoła prawosławnego. Natomiast na pianinie akompaniowała im Celina Hanzelewicz. W ramach tej części spotkania artyści wykonywali nie tylko znane kolędy, które niewątpliwie są skarbem kultury polskiej i dorobkiem związanym
z kultywowaniem świąt przez kościół rzymskokatolicki, ale również inne pieśni napisane przed wiekami na cześć przybyłego na świat dzieciątka. Program spotkania zawierał również element historyczny. Janusz Gust ubarwił wigilię swoimi opowieściami o historii kolęd.
Na koniec wszyscy wraz z zespołami ludowymi oraz młodzieżowym zespołem muzycznym z Aleksandrowa śpiewali kolędy.
Niewątpliwie klimat świąt Bożego Narodzenia organizatorzy osiągnęli także, a może przede wszystkim dzięki udziałowi przedstawicieli różnych kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelicko - augsburskiego. Na pewno w pamięci uczestników spotkanie to pozostawiło niezapomniane wspomnienia, ale również było ważnym doświadczeniem z zakresu tolerancji.

ZDJĘCIA Z WIGILII
KLIKNIJ OBRAZEK ABY POWIĘKSZYĆ
WIĘCEJ ZDJĘĆ Z WIGILII W DZIALE MULTIMEDIA
           

IV Sesja Rady Miejskiej Seniorów w Łodzi

-17.12.2012 r.
odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków.
Sesja miała charakter spotkania opłatkowego z udziałem zaproszonych gości:
Posła na Sejm RP Krzysztofa Kwiatkowskiego, Wiceprezydenta Miasta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego.

Sesję prowadził przewodniczący Rady Marian Papis.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

           
Gwiazdka w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 

Otrzymane dary, produkty spożywcze, odzież, obuwie, zabawki - zostały przekazane pięciu rodzinom wielodzietnym w tym jednej 13 osobowej. Radość dzieci nie miala końca. Nicola z klasy I otrzymała specjalny
podarunek...czapka,szalik,rękawiczki, piękne zimowe buciki.

ANIOŁOM z Urzędu Marszałkowskiego na czele z Panią Dyrektor Marią Kaczorowską (pomysłodawczynią) z Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu naszych rodzin

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

 
 
LINK DO STRONY Gwiazdka w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
           
"GWIAZDKI CZAR"
W dniu 15 grudnia 2012 roku o godz 16.00 odbyło się Spotkanie Mikołajkowe pod tytułem "GWIAZDKI CZAR" dla 170 dzieci w Jagiellońskim Ośrodku Kultury przy ul Wspólnej 6.
Spotkanie wraz z MIKOŁAJEM zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków oraz Rada Osiedla Katedralna. Kierownictwo artystyczne, oprawa muzyczna oraz nagłośnienie
Krzysztof Kaczmarek.
KLIKNIJ ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           

PRASA O NAS NAPISAŁA !!!

 

"ZIEMIA PIOTRKOWSKA"

13 GRUDNIA 2012

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ

"ZIEMIA PIOTRKOWSKA"

6 GRUDNIA 2012

 

ART. O PROJEKCIE

"JA TEŻ MOGĘ UCZESTNICZYĆ - 2012/2013"

 

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ

           

W dniach 7,8,9 grudnia, odbyła się

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

w REAL MANUFAKTURA w Łodzi,

dla 150 dzieci na paczki mikołajkowe oraz dla 250 rodzin, które wspieramy.

Zebrano 840 kg za które serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci i rodzin, które otrzymają ofiarowane produkty żywnościowe przed swiętami.

Dziękujemy !!!

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ ZDJĘCIE - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           

STOWARZYSZENIE INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW REALIZUJE ZADANIE Z DZIEDZINY

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
pn. "Tajemniczy świat zielonej żabki"

dla dzieci i młodzieży z woj. łódzkiego z powiatu piotrkowskiego i opoczyńskiego.

Ogólna wartość przedsięwzięcia 28000,- zł - z czego 25000,- zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadania ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

LINK DO STRONY

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO
pn. "MOJE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
- WIDZIANE OCZYMA DZIECKA"

.

 

REGULAMIN KONKURSU
pn. "Dolina Czarnej".

Przepisy Traktatu Akcesyjnego postawiły naszemu krajowi poważne zadania do wypełnienia, z generalną tezą, że po roku 2015 Rzeczpospolita Polska powinna być krajem spełniającym wszystkie standardy w ochronie środowiska, obowiązujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z ostatnim przeglądem wspólnotowej polityki ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć:
-działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju;
-przystosowanie do zmian klimatu;
-ochrona różnorodności biologicznej.

Zgodnie z kardynalną zasadą zrównoważonego rozwoju wartości ekologiczne i społeczne są w Unii stawiane na równi z wartościami ekonomicznymi. Świadome, aktywne społeczeństwo jest fundamentem ustroju demokratycznego. Dotyczy to całości funkcjonowania państwa, a więc i ochrony środowiska. Dlatego jednym z celów Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą "myśl globalnie, działaj lokalnie", prowadzącej do:
-pro środowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska,
-organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska,
-proekologicznych zachowań konsumenckich.
Elementem realizacji powyższych celów jest niniejszy projekt.


W porozumieniu z władzami samorządowymi gmin wiejskich województwa łódzkiego (Aleksandrów pow. piotrkowski; Paradyż, Żarnów pow. opoczyński) nawiązanie kontaktu z placówkami szkolnymi - szkołami podstawowymi na ich terenie, przesłanie materiałów informacyjnych o projekcie, ustalenie terminów realizacji. W gminach tych funkcjonuje
6 szkół podstawowych - klasy od "0" do "VI".

Na przykładzie najbliższej okolicy edukacja ekologiczna dzieci z wybranych szkół podstawowych w woj. łódzkim:

I. Ogłoszenie konkursu międzyszkolnego "NASZE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE" -prezentacja efektów w czasie bloku edukacyjno - rozrywkowego.

II. Blok edukacyjno - rozrywkowy
A) Warsztaty edukacyjno - informacyjne na temat obszarów Natura 2000 (prelekcja + wizualizacja w formie zdjęć, slajdów), mających na celu:
-zrozumienie przez dzieci znaczenia określenia obszar Natura 2000,
-potrzeby jego tworzenia,
-roli w życiu człowieka.

B) Quiz pn. "Dolina Czarnej":
-grupowy (dla młodszych dzieci),
-indywidualny (dla 10 dzieci wytypowanych przez klasy).
C) Spektakl teatralny pt. "Zielony Gustaw", na temat przyczyn i skutków katastrofy ekologicznej oraz problemów związanych z ich likwidacją.
D) Wręczenie upominków dla indywidualnych i grupowych uczestników konkursów.
III. Rozstrzygnięcie konkursu międzyszkolnego (termin wykonania: maj - czerwiec 2013).
Wręczenie nagrody przedstawicielom zwycięskiej placówki szkolnej (zaproszona 10 osobowa reprezentacja uczniów wraz z dyrekcją i nauczycielami) w maju - czerwcu 2013 r. w czasie corocznego festynu pn. "Jesteśmy Razem" w Łodzi, organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków.

Projektem objętych zostało 650 dzieci ze szkół:
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną 60, gmina Aleksandrów
- Szkoła Podstawowa Skotniki w Skotnikach 4, gmina Aleksandrów
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Wójcinie A 16, gmina Paradyż
- Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Aleksandrowie, gmina Aleksandrów
- Szkoła Podstawowa w Żarnowie, ul. Przedborska 10, gmina Żarnów
- Szkoła Podstawowa w Klewie, Klew 38, gmina Żarnów.

Grudzień 2012

 

 

"EDUKACJA EKOLOGICZNA"


dla dzieci
z
województwa łódzkiego.

 

 

 

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

 
           

O KONFERENCJI NA STRONIE

URZĘDU MIASTA ŁODZI

Międzynarodowa Konferencja "Ekonomia społeczna - klucz do działania",
z udziałem naszego Zarządu w osobach prezes Danuty Majdańskiej, sekretarza Zdzisława Wedera, dyrektora biura Sylwestra Skorupy, Wójta Gminy Aleksandrów Dionizego Głowackiego oraz koordynatora projektu Grzegorza Sipy.
           
Zajęcia pozalekcyjne...w każdą sobotę inne atrakcje!
WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           

STOWARZYSZENIE INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW

Realizacja zadania publicznego zleconego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2012-2013 - projekt STOWARZYSZENIA
INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW pn.
"JA TEŻ MOGĘ UCZESTNICZYĆ - 2012/2013"

 

GMINA ALEKSANDRÓW

STOWARZYSZENIE INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW

zaprasza osoby z dwóch pokoleń: 60+ i 13-18 lat, zamieszkujące na terenie miasta Łodzi i gminy Aleksandrów pow. piotrkowski do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, które przeprowadzone będą w terminie 12.11.2012 roku do 30.06.2013 roku.
Spotkania informacyjno - rekrutacyjne odbędą się:
1/ 12.11.2012 roku w godz. 9:00-16:00, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 41 lok. 2
2/ 14.11.2012 roku w godz. 9:00-16:00, w gminie Aleksandrów - miejscowość Aleksandrów, w siedzibie Stowarzyszenia Piliczanki.

Dodatkowe informacje:
Telefon: 42 296 55 87 / e-mail: biuro@sirp.pl

           

Jesteśmy uczestnikami programu

Pani Marii Kaczorowskiej pod tytułem

"ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z PRZYRODĄ"

           

Grupa naszych dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne
została zaproszona do Programu Pani Marii Kaczorowskiej
pod tytułem "Zaprzyjaźnij się z przyrodą" w łowickie folklory gdzie
w gospodarstwie ekologicznym w Bednarach miały możliwość dotknąć i zapoznać
się z hodowlą owiec i psów pasterskich, zobaczyć zaganianie owiec przez psy na pastwisku, obejrzeć i nakarmić przemiłe kucyki...
Następnie pojechaliśmy do Skansenu łowickiego gdzie na dzieci czekały różne niespodzianki, między innymi, ludowy zespół dziecięcy, wyrabianie i pieczenie chleba,
opowieści i smaczny gorący posiłek w trakcie którego rozdawane były dyplomy, nagrody i pamiątki.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           

ZAPRASZAMY DZIECI NA ZAJĘCIA !!

Zorganizowaliśmy dla 20 dzieci, zajęcia w każdą sobotę (od października do grudnia 2012 roku) w godz 11.00 - 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa, przy ulicy Piotrkowskiej 41 lok. 2 w Łodzi.

Program zajęć obejmuje:

Kino, teatr, sport, spotkania z aktorem, strażą miejską, policją, wycieczkę za miasto i wiele interesujących zajęć plastycznych.

Zajęcia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
           

W dniach 28-29 września
uczestniczyliśmy w cyklicznej zbiórce żywności w ramach akcji

"PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM"

W REAL MANUFAKTURA W ŁODZI

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA DARY SERCA !!!

 

Zebraliśmy 445 kg

żywności !!!

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM

DARCZYŃCOM !!!
Produkty zostaną przekazane rodzinom wielodzietnym potrzebującym pomocy.

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi ----------------- www.sp111.edu.lodz.pl
KLIKNIJ NA ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
           
Pani Prezes Danuta Majdańska
w dniu 12.09.2012 na Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Dzieci Wojny
została odznaczona
Medalem 40-lecia SDW.

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

           

Artykuł o naszych koloniach letnich

w Dąbrowie nad Czarną

w gazecie

Ziemia Piotrkowska

ABY PRZECZYTAĆ KLIKNIJ ZDJĘCIE

           
 

PODZIĘKOWANIE

ZA KOLONIE

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

Kolonie letnie

w Dąbrowie nad Czarną

na stronie

Gminy Aleksandrów.

LINK DO STRONY

 
           

W NAJNOWSZYM BIULETYNIE
"ZIELONYM OKIEM"
UKAZAŁ SIĘ WYWIAD
Z PANIĄ PREZES

"STOWARZYSZENIA INICJATYWA
ROZSĄDNYCH POLAKÓW"
DANUTĄ MAJDAŃSKĄ

ZAPRASZAMY DO PRZECZYTANIA ARTYKUŁU.

 

LINK

 

DO

ARTYKUŁU

 

           

TELEWIZJA O NAS

TVP ŁÓDŹ

ŁÓDZKIE WIADOMOŚCI DNIA 2012-09-04 (18:30)

(9 minuta programu)

LINK

 
           
WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
           
Jesteśmy dumni mając w swoim zespole
takich zacnych ludzi jakimi są członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków,
Wanda Weder (podharcmistrz) i Zdzisław Weder (sekretarz zarządu), którzy są wspaniałym i godnym naśladowania
Złotym Małżeństwem od 50 lat.
Życzymy IM DIAMENTOWYCH GODÓW ORAZ WSZYSTKIEGO, WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!
Zarząd, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków.

LIST OD

PREZYDENTA RP

 
           
W Zarządzie Rady Seniorów Urzędu Miasta Łodzi

zasiadł nasz kolega ZDZISŁAW WEDER.

SEKRETARZ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW.

GRATULUJEMY I JESTEŚMY DUMNI !!!

 
           

TELEWIZJA O NAS

TVP ŁÓDŹ

ŁÓDZKIE WIADOMOŚCI DNIA

O NASZYM FESTYNIE

LINK

(9 minuta programu)

Festyn Inicjatywy Rozsądnych Polaków. Muszla Koncertowa w Parku im. Adama Mickiewicza na Julianowie (10.06.2012)
 
           

PROSIMY O ODWIEDZENIE STRONY

NASZEGO SPONSORA

www.sse.lodz.pl

           

Belgia, 03-05-2012.

Podpisanie oficjalnych dokumentów
o współpracy pomiędzy Teatrem THOR-T-ATER
i STOWARZYSZENIEM INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW.
Podpisy złożyły pani Dyrektor Martine de Wolf
i pani Prezes Danuta Majdańska.

www.thor-t-ater.be

 
           

 

STOWARZYSZENIE INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW

ZOSTAŁO WPISANE NA LISTĘ

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

 
PROSIMY PRZYJACIÓŁ O PRZEKAZYWANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ !!!
           
FERIE ZIMOWE 2012 Z SIRP.PL
 
Od dnia 30 stycznia 2012 roku,
w Stowarzyszeniu Inicjatywa Rozsądnych Polaków
rozpoczęły się po raz pierwszy ferie dla 25 dzieci
z rodzin naszych podopiecznych.

Dzieci spędzą 10 dni na zabawie, rozrywce, wycieczkach, oraz nauce dobrego zachowania.
 

Poniedziałek (06-02-2012).

Wycieczka do Stadniny Koni "ZBYSZKO"

 
 
WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
 
WYCIECZKA DO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W WIŚNIOWEJ GÓRZE.
 
 
WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
Zabawa w Parku im. Szarych Szeregów.
 
 
WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 

Czwartek (09-02-2012).

Dużo ruchu, sportu, no i oczywiście pyszny jak zwykle obiadek.

 
 
WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 

Piątek (10-02-2012).

Ostatni dzień ferii, pełen zajęć, radości i uśmiechu.

 
 
WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
FERIE W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
 
 

FERIE (SRÓDMIEŚCIE)

ZOBACZ OFERTĘ

 
           

Prasa

o nas napisała


ZOBACZ

Artykuł o naszym spotkaniu wigilijnym.

TYGODNIK NIEDZIELA

WYDANIE Z DNIA

8 STYCZNIA 2012 roku.
 
           
Wigilia w siedzibie Stowarzyszenia INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA


POSŁUCHAJ - RADIO ŁÓDŹ - PROGRAM ARKA (audio 2,8 MB)

Audycja ze spotkania wigilijnego w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi.

           

WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

           

"GWIAZDKI CZAR"

na "Scenie Młodego Widza" przy ulicy Wspólnej 6 w Łodzi.

Mikołajki dla naszych milusińskich z rodzin naszych podopiecznych, wolontariuszy, sympatyków oraz dla dzieci ze Szkoły 111 w Łodzi.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

           

Zajęcia w ramach programu "Sportu Czar",
odbyły się w Hali Sportowej MOSiR, przy ulicy Małachowskiego w Łodzi,
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - Hala Sportowa "Tęcza"
oraz w Szkole Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

           

Serdecznie dziękujemy w imieniu rodzin, które otrzymają w dniu 14.12.2011 roku paczki świąteczne, dzięki inicjatywie Pani Dyrektor Marii Kaczorowskiej, oraz wszystkim darczyńcom z Departamentu FUNDUSZU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

5 rodzin w tym jedna 12 osobowa, będzie miała na pewno radosne święta.

Dziękujemy za WIELKIE SERCE - TACY URZĘDNICY, POLITYCY SĄ NAM POTRZEBNI - OTWARTE SERCA NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA. Dzięki takim ludziom świat wygląda kolorowo, przyjaźnie, pozwala uwierzyć w drugiego człowieka.

Warto żyć i robić to co robimy !!!

To podnosi na duchu i dodaje skrzydeł ! DZIĘKUJEMY

   
           

Realizujemy Program
"Gwiazdki Czar"dla dzieci
z powiatu łódzkiego i aleksandrowskiego,
który odbędzie się
w Grocie Solnej w Łodzi.

MULTIMEDIA

sirp.pl
 
           
DZIĘKUJEMY SERDECZNIE ZA DARY SERCA W ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI.
Dzięki Państwa hojności zebraliśmy około 1500 kg żywności, co pozwoli nam zrobić 250 paczek dla rodzin w tym 100 paczek od św. Mikołaja dla dzieci.
 
TRZY DNI, PODCZAS KTÓRYCH MOGLIŚMY ZROBIĆ COŚ DOBREGO !!!
           

Stowarzyszenie INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW

SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA UDZIAŁ W FESTYNIE

zorganizowanym w dniu 04.09.2011 roku,
w Muszli Koncertowej w parku im. A. Mickiewicza na Julianowie w Łodzi z cyklu

"JESTEŚMY RAZEM"

pt. "Żegnajcie Wakacje-Witaj Szkoło - 2011 Europejski Rok Wolontariatu"

DZIĘKUJEMY NA WSPANIAŁĄ ZABAWĘ I AKTYWNE SPĘDZENIE Z NAMI CZASU.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM SPONSOROM !!

 
PLAKAT
 

 

PROGRAM FESTYNU

 
 
WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           

Radio o nas !

Rozmowa z Januszem Gustem.

 
           

Prasa o naszym FESTYNIE !

 
 
           

ROMOWIE W MIEŚCIE ŁODZI

(OPRACOWANIE - RAPORT)

Opracowanie niniejsze powstało na podstawie informacji pozyskanych ze źródeł:
1. Osoby narodowości romskiej z którymi członkowie stowarzyszenia mieli bezpośredni kontakt w ramach udzielania bezpłatnej pomocy bezpośredniej (żywność, odzież, zabawki, porady dot. rozwiązania bieżących problemów życiowych).
2. Kartoteki beneficjentów prowadzonego przez Stowarzyszenie Punktu Wsparcia Społecznego.

Uwaga: Ze względu na charakter prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, czyli udzielanie
wszechstronnej pomocy charytatywnej i aktywizacji społeczno - zawodowej osobom zagrożonym marginalizacją społeczną zebrane informacje pozyskane są od grupy społecznej
o niskim statusie materialno - bytowym.

Prosimy przeczytać całe opracowanie po prawej stronie.

 

Romowie w mieście Łodzi

Dokument w formacie DOC

 
           

W DNIU 12 SIERPNIA 2011 ROKU GOŚCILIŚMY WSPÓLNIE NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW DWUDZIESTU SAMORZADOWCÓW ZE WSZYSTKICH REGIONÓW UKRAINY.

W związku z tym projektem zostaliśmy zaproszeni przez Szkołę Liderów do wskazania Gminy z którą współpracujemy i jesteśmy ze współpracy zadowoleni. Wskazaliśmy na Gminę Aleksandrów w powiecie piotrkowskim której wójtem jest p. Dionizy Głowacki - otwarty na współpracę i bardzo dobry gospodarz.
Rozwój gmin wiejskich na Ukrainie poprzez aktywizację obywateli i wsparcie współpracy władzy lokalnej z mieszkańcami.
Stowarzyszenie Szkoła Liderów we współpracy z organizacją Europejski Dialog ze Lwowa kontynuuje swoje wieloletnie zaangażowanie na Ukrainie i realizuje projekt, którego głównym celem jest rozwój gmin wiejskich poprzez aktywizację obywateli i wsparcie współpracy ukraińskich NGO działających w obszarze samorządności z władzami lokalnymi.

Prosimy przeczytać dokument po prawej stronie.

Wizyta samorzadowców z Ukrainy

 

Dokument w formacie DOC

 
           

W pierwszych dniach czerwca 2011 roku,
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

brało udział w zorganizowaniu trzech imprez:

1 czerwca z okazji "Międzynarodowego Dnia Dziecka" na terenie Bursy Szkolnej nr 12 w Łodzi, przy ul. Podgórnej 9/11.

2 czerwca w Ośrodku dla Niepełnosprawnych Dzieci im. H. Jordana "Jordanówka", przy ulicy Tkackiej 34/36 w Łodzi.

4 czerwca z okazji "Europejskiego Dnia Sąsiada" na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci, przy ul. Krzywickiego 20 w Łodzi.

           

Prasa napisała

o naszym spotkaniu wigilijnym.

ARTYKUŁ (PDF)

 
           

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

WSZYSTKIM PRZYBYŁYM ZA UDZIAŁ W NASZYM FESTYNIE ORAZ SPONSOROM IMPREZY

 

 

 

KLIKNIJ NA PLAKAT ABY POWIĘKSZYĆ

 
 
Dziękujemy przede wszystkim senatorowi i ministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za bycie z nami, że zawsze "Jesteśmy Razem", Gminie Aleksandrów z Wójtem Dionizym Głowackim, Radzie Osiedla Śródmieście -Wschód, Straży Miejskiej (w dniu ich święta 29.08 składamy serdeczne życzenia), Straży Pożarnej, firmie Falck Medycyna, Kołu Gospodyń z Andrespola, Restauracji Polska, Cafe LULU, Grupie Producentów Owoców "Elita", Piekarni Olszański oraz wszystkim sponsorom.
 
           

PRASA O NAS

NAPISAŁA !!!

   

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

 
           

W dniu 5 maja 2010 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków odbyła się

KONFERENCJA - WARSZTATY pt. " 2010 ROK WALKI Z UBÓSTWEM - NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI - PRAWA CZŁOWIEKA"

 
 
WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
           
 
           
           

LIST MINISTRA ROLNICTWA DO PANI PREZES STOWARZYSZENIA INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW

DANUTY MAJDAŃSKIEJ

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

 
           
W dniu 8 marca 2010 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków przy ulicy Piotrkowskiej 41, odbyło się coroczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
 
 
 
KLIKNIJ NA ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
 
           

 

Pod patronatem STOWARZYSZENIA INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Władysława Reymonta (Bursa Szkolna nr. 20) w Łodzi, odbyło się spotkanie z Panem Mirosławem Firkowskim - więźniem obozów koncentracyjnych.

 

Mirosław Firkowski

Uczestnik walk obronnych w 1939 roku.
Żołnierz ruchu oporu SZP, ZWZ, Armii Krajowej.
Więzień polityczny gestapo w Kielcach.

Więzień obozów:
-KL Auschwitz 1 nr 13182
-KL Neuengamme nr 18565
-KL Bergen-Belsen

Wyzwolony przez wojska brytyjskie 15.04.1945 roku.

 
 
WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
Spotkanie zorganizowane przez wiceprezesa mgr Romana Kępińskiego było pierwszym z cyklu spotkań z Mirosławem Firkowskim, zorganizowanych dla młodzieży przez STOWARZYSZENIE INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW w Łodzi.
 
           

Efektem podjętej współpracy pomiędzy STOWARZYSZENIEM INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW i Gminą Aleksandrów (pow. piotrkowski) był wernisaż w Śródmiejskim Forum Kultury w Łodzi, prezentowany przez Klub Fotograficzny BEZDOMNI. Wystawa poplenerowa o Gminie Aleksandrów przedstawiła przepiękne okolice agroturystyczne Aleksandrowa.


Patronat Honorowy wystawy pt: "Aleksandrów"
objął Wójt Gminy Aleksandrów - Dionizy Głowacki.
Sponsorem była GMINA ALEKSANDRÓW.

 
 
 
 
KLIKNIJ NA ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
 

Całość działań - wykonanie zdjęć przez osoby bezdomne oraz wystawa - przeprowadzone zostały w ramach kampanii GREAT, której celem jest kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka wśród społeczeństwa w Polsce.

 
           
Wigilia w siedzibie Stowarzyszena przy ulicy Piotrkowskiej 41
 
 
WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
           
W DNIU 13 GRUDNIA 2009 ROKU, W SALI SCENY MŁODEGO WIDZA PRZY UL. WSPÓLNEJ 6. ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE MIKOŁAJKOWO - ŚWIĄTECZNE Z CYKLU "JESTEŚMY RAZEM" ZORGANIZOWANE PRZEZ: STOWARZYSZENIE INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW, ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WŁ. JAGIEŁŁY ORAZ TEATR "ZWIERCIADŁO".
 
WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym oraz sponsorom.
 
           

NAPISANO O NAS

ARTYKUŁ (PDF)

Jubileusz 5-lecia Towarzystwa Charytatywnego "Inicjatywa RP"

Ta pożyteczna organizacja pozarządowa obchodzi 5-lecie swojej działalności.

Z okazji jubileuszu odbył się wczoraj w parku im. Adama Mickiewicza w Łodzi wielki piknik, połączony z występami znanych i lubianych artystów łódzkich.

 
           

W sierpniu bieżącego roku część wolontariuszy Stowarzyszenia Inicjatywa RP realizowała Projekt "Daj mi szansę". Środki na jego realizację przyznała Stowarzyszeniu Inicjatywa RP Komisja ds. darowizn Telewizji Polskiej S.A. Jego celem jest akceptacja swojej osoby i znalezienia postawy aktywnej, umożliwiającej pozytywny, czynny udział w życiu społeczności młodych-dzieci i młodzieży.
W ramach projektu jego uczestnicy wzięli udział w:
- zajęciach rekreacyjno-sportowych
- zajęciach z psem
- zajęciach z koniem
Zrealizowanych w Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym RANCHO NATURA PLUS w Kotowicach oraz w zajęciach plastycznych realizowanych w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa RP.
Dla prawie wszystkich uczestników projektu zajęcia o których mowa powyżej były jedynym zorganizowanym sposobem spędzenia czasu wolnego w okresie wakacji.

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu znajduje się w dziale "DOKUMENTY".

 
           
Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Inicjatywa RP z dniem 4 lutego 2009 r. została przyjęta do grona członków Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, która skupia organizacje o różnym profilu, działające m. in. na rzecz osób niepełnosprawnych i bezdomnych, przeciwdziałaniu bezrobociu i jego negatywnym skutkom, promowania ekologii, wspomagania lokalnego rozwoju i rozwiązywania innych problemów.
Głównym celem działania Rady Organizacji Pozarządowych jest reprezentowanie interesów sektora pozarządowego wobec władz publicznych i innych partnerów społecznych.
Jesteśmy przekonani że obopólna współpraca przyczyni się do rozwiązania wielu problemów związanych z funkcjonowaniem sektora pozarządowego.
 
           
Poszukujemy partnerów dla programu Grundtvig !!!

 

 

 
           
W dniu 24. 02. 2009 roku o godzinie 11-tej, w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa RP przy ulicy Piotrkowskiej 41, odbyło się spotkanie KOŁA AMD przy Stowarzyszeniu.
W spotkaniu wzięły udział między innymi:
Pani Ewa Ściborska - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi
oraz Pani Lidia Fido - Pełnomocnik Prezydenta d/s Osób Niepełnosprawnych.
Uczestnicy zostali poinformowani o liście otwartym do Minister Zdrowia Ewy Kopacz,
oraz o mającej nastąpić w połowie marca wizycie Pani Prezes Retina AMD Polska Małgorzaty Pacholec.
Na spotkaniu zostały wytyczone kierunki działań KOŁA AMD przy Stowarzyszeniu Inicjatywa RP na 2009 rok.
Przekazano także ostrzeżenie o możliwych ubocznych działaniach leku Avastin.

Szczegóły w dziale KOŁO AMD.

 
           
Stowarzyszenie INICJATYWA RP włączyło się do akcji zbierania podpisów w projekcie obywatelskim w sprawie rent socjalnych. Serdecznie wszystkich zapraszamy do jej poparcia.
 
           
W związku z podpisanym porozumieniem o współpracy pomiędzy Europejskim Klubem Ukraina a Stowarzyszeniem INICJATYWA RP, w dniach 24.10 - 04.11.2008 r, gościł u nas Prezes tego Klubu, a zarazem redaktor naczelny Kuriera Stanisławowskiego, Pan Orest Bezzubiak. Wizyta ma na celu wytyczenie i podjęcie wspólnych działań, oraz podpisanie umowy o partnerstwie.

Od prawej:
Orest Bezzubiak, prezes Klubu Europejskiego Stanisławowa,
Danuta Majdańska prezes Stowarzyszenia Inicjatywa RP,
Marek Sobczyk prezes Koła Fotograficznego i opiekun bezdomnych.

Danuta Majdańska

i

Orest Bezzubiak

 
 
           

W ramach programu PEAD od 01. 04. 2008 roku, rozpoczęliśmy w naszym punkcie przy ul. Jaracza 40 wydawanie żywności dla najuboższej i najbardziej potrzebującej ludności Łodzi.

 
 
Więcej informacji w dziale PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
 
           
     
 
PROJEKT WIRTYNY: TOMASZ SZCZEPANIK - TEES - DYNATRONE
         

sirp.pl

©2018 SIRP.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej !!
Stowarzyszenie Inicjatywa RP - Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000212154 - ul. Piotrkowska 41 lok.2 90-410 Łódź - Tel: 422965587 biuro@sirp.pl