DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Inicjatywa RP może pochwalić się licznymi działaniami podjętymi na rzecz mieszkańców Łodzi.

23 stycznia 2005 roku. Stowarzyszenie zorganizowało imprezę gwiazdkowo-noworoczną dla dzieci. Do Teatru "Arlekin" zostało zaproszonych ponad dwieście dzieci, które obejrzały spektakl teatralny oraz otrzymały pozyskane przez Stowarzyszenie od anonimowych darczyńców paczki ze słodyczami. Organizacja gwiazdki była jednym z pierwszych działań Stowarzyszenia podjętych na tak dużą skalę.

11 marca 2005 roku. Stowarzyszenie było organizatorem koncertu charytatywnego " Dzieciom Azji ". W Łódzkiej Hali Sportowej dla ok. 5 tys. Widzów śpiewali m. in. Varius Manx, Blue Cafe, Red Head - Michał Wiśniewski oraz inni wykonawcy.
Cały dochód z koncertu został przekazany na konto Pomocy Dzieciom Azji Poszkodowanym przez tsunami. Koncert stanowił dla Stowarzyszenia ogromne wyzwanie organizacyjne.

5 czerwca 2005 roku. Stowarzyszenie zorganizowało z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki Festyn w Parku na Zdrowiu. Festyn uzyskał honorowy patronat Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego. Stowarzyszeniu udało się pozyskać do współpracy takich sponsorów jak m.in. Hipernova, Praktiker, Real, Art-Dom.

4 czerwca 2006 roku. Stowarzyszenie zorganizowało kolejny Festyn w Parku na Zdrowiu pod nazwą "Uśmiech Łódzkim Mamom i Łódzkim Dzieciom". To właśnie podczas tego Festynu Stowarzyszenie odebrało za dotychczasową działalność Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej !!!

Od 2005 roku Stowarzyszenie zostało partnerem w realizacji projektu Centrum Projektów Obywatelskich "Rodzina Rodzinie".

Od 1 lipca 2005 roku. Stowarzyszenie rozpoczęło na szeroką skalę akcję pomocy żywnościowej dla najuboższej części ludności Łodzi i województwa.
Więcej danych - patrz zakładka Punkt Wydawania Żywności.

Od września 2007 roku. Stowarzyszenie podjęło współpracę z Domem Polskim w Mohylewie na Białorusi.

24 listopada 2007 roku. wolontariusze Stowarzyszenia w osobach p. Ewy Kowalskiej i p. Sylwestra Skorupy otrzymali po ukończeniu szkolenia pt. " Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza " Certyfikaty Koordynatora pracy wolontarystycznej. Umożliwiają one m. in. dokonywanie rekrutacji wolontariuszy oraz monitorowanie i ewaluację ich pracy.

24 listopada 2007 roku odbyło się spotkanie chorych na AMD, gdzie zostały przedstawione sposoby i kierunki działania powołanego przy Stowarzyszeniu Inicjatywa RP - KOŁA AMD.
W spotkaniu wzięła udział Pani Dyrektor Związku Niewidomych Teresa Wrzesińska przedstawiła sytuację i możliwości pomocy chorym na AMD.

12 grudnia 2007 roku, Pani Ewa Kowalska - wolontariusz Stowarzyszenia została laureatką lokalnej edycji Konkursu "Barwy Wolontariatu". Uzyskanie tego wyróżnienia stanowi dla Stowarzyszenia powód do dumy i satysfakcji.

1 kwietnia 2008 roku. W ramach programu PEAD, rozpoczęliśmy w naszym punkcie przy ul. Jaracza 40, wydawanie żywności dla najuboższej i najbardziej potrzebującej ludności Łodzi.

1 czerwca 2008 roku. Stowarzyszenie zorganizowało Festyn w parku na Julianowie pod nazwą "JESTEŚMY RAZEM". Podczas Festynu Senator Krzysztof Kwiatkowski, który objął Patronat Honorowy nad imprezą, wręczył statuetki naszym darczyńcom.

W czerwcu 2008 roku, Klub Fotograficzny BEZDOMNI wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków, ogłosiły Konkurs fotograficzny pod tytułem "UŚMIECH DZIECKA".

W dalszym ciągu co roku podpisywana jest umowa z Fundacją Bank Żywności, gdzie opieką obejmujemy 3000 - 4000 osób.

W dniu 12 marca 2008 r. wolontariusze Stowarzyszenia Inicjatywa RP w osobach: Józefa Danuta Majdańska, Roman Kępiński i Sylwester Skorupa, wzięli udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym nt. "Upowszechnienie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL". W ramach spotkania, uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z następującymi tematami:
- Ekonomia społeczna w Polsce - od idei do praktyki;
- Krajowe i unijne źródła finansowania przedsięwzięć ekonomii społecznej w okresie 2007-2013;
- Zaangażowanie jednostek samorządowych i urzędów pracy w działaniu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej - możliwości współpracy i realizacja wspólnych zadań;
- Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne utworzone w ramach PRR Ekonomia Społeczna w Praktyce.
Organizatorem Szkolenia był Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o. o z Poznania.

W końcu sierpnia i na początku września 2008 roku wolontariusze Stowarzyszenia Inicjatywa RP: Józefa Danuta Majdańska, Roman Kępiński, Piotr Klimkiewicz, Joanna Kryusza, Sylwester Skorupa, Longina Szczepanik, wzięli udział w seminarium nt. "Podniesienie stanu wiedzy pracowników organizacji pozarządowych województwa łódzkiego". W ramach 16 godz. szkolenia, uczestnicy seminarium zostali zapoznani z następującymi tematami:
- Zgodność działań organizacji pozarządowych z obowiązującymi przepisami prawa;
- Zarządzanie finansami organizacji pozarządowych;
- Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania;
- Kształtowanie współpracy organizacji samorządowych z samorządem.
Organizatorem seminarium buło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi realizując projekt współfinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.

W dniach 19-20 września 2008 roku, wolontariusze Stowarzyszenia Inicjatywa RP: Józefa Danuta Majdańska i Sylwester Skorupa,
wzięli udział w zasadniczej części V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych tzn. w Konferencjach i Pikniku Organizacji Pozarządowych. Głównym celem Forum było spotkanie organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich i osób w nie zaangażowanych. Udział przedstawicieli Stowarzyszenia Inicjatywa RP był okazją do wymiany doświadczeń i refleksji na temat kształtu i dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz miejsca i roli jaką powinni w nim pełnić świadomi i chcący się angażować Obywatele w tym również członkowie organizacji pozarządowych.


W dniach 26-27 września 2008 roku, wolontariusze Stowarzyszenia Inicjatywa RP w godz. 10-20 na terenie Supermarketu REAL zlokalizowanego w Manufakturze Łódzkiej, wzięli udział w zbiórce żywności w ramach Akcji "Podziel się Posiłkiem". Zbiórka żywności "Podziel się Posiłkiem" stanowi najpopularniejszą formę pomocy niedożywionym dzieciom, która ma na celu zebranie jak największej ilości produktów spożywczych. Jej organizatorem jest Bank Żywności, a partnerami Danone i Fundacja Polsat oraz organizacje, takie jak Stowarzyszenie Inicjatywa RP współpracują z Bankiem Żywności w Łodzi. Dzięki postawie młodych wolontariuszy w osobach:
- Konrad Baranowski, Krzysztof Baranowski, Karolina Cierniak, Adam Dyba, Przemysław Janus, Piotr Klimkiewicz, Seweryn Obiała, Mateusz Rubaj, Grzegorz Wasiak, Przemysław Zgierski, którzy bezpośrednio uczestniczyli w zbiórce żywności oraz ich opiekunom w osobach:
- Ewa Kowalska,
- Joanna Kryusza,
- Anna Leśniak,
udało się zebrać 270 kg żywności !!
Zebrane produkty, zgodnie z ideą Akcji trafią do najbardziej potrzebujących. Koordynatorem całości w/w działań była Józefa Danuta Majdańska.

Od września 2009 roku, podobnie jak w poprzednich latach Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków będzie kontynuowało współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 im. Władysława Reymonta mającym siedzibę przy ul. H. Siemiradzkiego 4/8 oraz Bursą Szkolną nr 12 zlokalizowaną przy ul. Podgórnej 9/11. W obydwu placówkach Stowarzyszenie Inicjatywa RP objęło pomocą żywnościową ponad 100 uczniów i wychowanków pochodzących z rodzin o niskich dochodach, wytypowanych przez pedagoga szkolnego i Radę Pedagogiczną. Kierujący w/w placówkami p. mgr inż. Ewa Baczewska i p. mgr Katarzyna Łączek-Stuleblak bardzo cenią sobie pomoc Stowarzyszenia, aktywizują swoich uczniów i wychowanków do popróbowania swoich sił w charakterze wolontariuszy, pracujących na rzecz najbardziej potrzebujących w naszym mieście.

4 lutego 2009 roku, Stowarzyszenie Inicjatywa RP zostało przyjęta do grona członków Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, która skupia organizacje o różnym profilu, działające m. in. na rzecz osób niepełnosprawnych i bezdomnych, przeciwdziałaniu bezrobociu i jego negatywnym skutkom, promowania ekologii, wspomagania lokalnego rozwoju i rozwiązywania innych problemów.
Głównym celem działania Rady Organizacji Pozarządowych jest reprezentowanie interesów sektora pozarządowego wobec władz publicznych i innych partnerów społecznych.
Jesteśmy przekonani że obopólna współpraca przyczyni się do rozwiązania wielu problemów związanych z funkcjonowaniem sektora pozarządowego.

30 sierpnia 2009 roku w Parku im. Adama Mickiewicza w Łodzi na Julianowie, Stowarzyszenie Inicjatywa RP zorganizowało festyn pt. " JESTEŚMY RAZEM " z okazji 5 - LECIA STOWARZYSZENIA. HASŁO FESTYNU: " ŻEGNAJCIE WAKACJE - WITAJ SZKOŁO " HONOROWY PATRON: SENATOR KRZYSZTOF KWIATKOWSKI, HONOROWY PATRONAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Opiekę medialną nad imprezą objęła TVP ŁÓDŹ.

25 i 26 września 2009 roku, wolontariusze Stowarzyszenia Inicjatywa RP na terenie hipermarketów TESCO i REAL, wzięli udział w zbiórce żywności w ramach Akcji "Podziel się Posiłkiem". Zbiórka żywności, stanowi formę pomocy niedożywionym dzieciom i ma na celu zebranie jak największej ilości produktów spożywczych. Jej organizatorem jest Bank Żywności, a partnerami DANONE i Fundacja Polsat. Organizacje te, tak jak Stowarzyszenie Inicjatywa RP współpracują z Bankiem Żywności w Łodzi.

2011 - Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, otrzymało prawo do używania logo EUROPEJSKIEGO ROKU WOLONTARIATU 2011!!

Od 27 lutego 2012 roku, jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP).

21 marca 2014 roku, Ojciec Święty Franciszek udzielił naszemu Stowarzyszeniu Apostolskiego Błogosławieństwa !!!

Sprawozdania
merytoryczne
z działalności
Stowarzyszenia.

ZA 2011 ROK

ZA 2012 ROK

ZA 2013 ROK

sirp.pl

MAMY JUŻ

10 LAT !!!

Współpracujemy z Domem Polskim

w Mohylewie na Białorusi.

Bierzemy udział w programach

Unii Europejskiej.

Program Grundtvig

sirp.pl

 


Wydajemy Biuletyn Informacyjny, kwartalnik, opisujący działalność naszego Stowarzyszenia.

 

Biuletyn dostępny jest w dziale "DOKUMENTY"

PROSIMY PRZYJACIÓŁ O PRZEKAZYWANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ!

PROJEKT WIRTYNY: TOMASZ SZCZEPANIK - TEES - DYNATRONE
©2018 SIRP.PL
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków - Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000212154 - ul. Piotrkowska 41 lok.2 90-410 Łódź - Tel: 42 296 55 87 - biuro@sirp.pl